REKLAMA
JUŻ JUTRO

ALMA: wyniki finansowe

2018-05-30 18:54
publikacja
2018-05-30 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_3_miesiace_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_za_3_miesiace_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacje_dodatkowe_do_skonsolidowanego_raportu_za_3_miesiace_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-30
ALMA MARKET SA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
ALMA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-964 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Pilotów 6
(ulica) (numer)
012 627-63-20 012 627-61-65
(telefon) (fax)
info@almamarket.pl www.almamarket.pl
(e-mail) (www)
6760016731 350511695
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 11 461 20 618 2 743 4 807
II. Zysk/strata operacyjna z działalności kontynuowanej -2 899 -19 136 -694 -4 462
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 892 -19 665 -692 -4 585
IV. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -2 867 -11 990 -686 -2 795
V. Zysk/strata netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VI. Zysk/strata netto -2 867 -11 990 -686 -2 795
VII. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej Alma Market S.A. -2 386 -11 990 -571 -2 795
VIII. Zysk/strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej Alma Market S.A. -2 386 -11 990 -571 -2 795
IX. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom spółki dominującej Alma Market S.A. -2 386 -12 713 -571 -2 964
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 314 -10 870 -793 -2 534
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 652 545 395 127
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 4 651 0 1 084
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym -1 662 -5 674 -398 -1 323
XIV. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 11 060 990 10 141 812 11 060 990 10 141 812
XV. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł/w EUR) -0,26 -1,18 -0,06 -0,28
XVI. Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Alma Market S.A. (w zł/w EUR) -0,22 -1,18 -0,05 -0,28
XVII. Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31
XVIII. Aktywa razem 114 172 116 243 27 129 27 870
XIX. Zobowiązania długoterminowe 380 411 90 99
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 359 629 358 802 85 453 86 025
XXI. Kapitał własny -245 837 -242 970 -58 414 -58 254
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej Alma Market S.A. -244 958 -242 572 -58 206 -58 158
XXIII. Kapitał zakładowy 11 061 11 061 2 628 2 652
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/w EUR) -22,23 -23,96 -5,28 -5,74
XXV. Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej Alma Market S.A. (w zł/w EUR) -22,15 -23,92 -5,26 -5,73
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 385 8 385 92 1 955
XXVII. Zysk/strata operacyjna z działalności kontynuowanej -56 -17 213 -13 -4 013
XXVIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -56 -17 777 -13 -4 145
XXIX. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -56 -9 988 -13 -2 329
XXX. Całkowite dochody -56 -10 711 -13 -2 497
XXXI. Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej 229 -5 902 55 -1 376
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 073 920 496 214
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 4 654 0 1 085
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej 2 302 -328 551 -76
XXXV. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 11 060 990 10 141 812 11 060 990 10 141 812
XXXVI. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł/w EUR) -0,01 -0,98 0,00 -0,23
XXXVII. Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31
XXXVIII. Aktywa razem 118 558 117 649 28 171 28 207
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 358 545 357 580 85 195 85 732
XLI. Kapitał własny -239 987 -239 931 -57 024 -57 525
XLII. Kapitał zakładowy 11 061 11 061 2 628 2 652
XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) -21,70 -21,69 -5,16 -5,20


Pozycje od I do XVI i od XXVI do XXXVI (z rachunku zysków i strat innych
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych) obliczono wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesięce
2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN, a za 3 miesięce 2017 roku wyniósł:
1 EUR=4,2891 PLN. Pozycje od XVIII do XXV i od XXXVIII do XLIII (ze
sprawozdania z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na 31.03.2018 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,2085 PLN i
na 31.12.2017 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2198 PLN.


Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk
netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba
akcji w danym okresie.


Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji zwykłych w danym okresie.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2018 roku.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2018 roku.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2018 roku
Kwartalna informacja finansowa za 3 miesiące 2018 roku.pdfKwartalna informacja finansowa za 3 miesiące 2018 roku.pdf Kwartalna informacja finansowa za 3 miesiące 2018 roku
Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 3 miesiące 2018 roku.pdfInformacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 3 miesiące 2018 roku.pdf Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 3 miesiące 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Lesław Kolczyński Syndyk masy upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki