REKLAMA
JUŻ JUTRO

ALMA: wyniki finansowe

2018-04-29 16:47
publikacja
2018-04-29 16:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Alma_Market_SA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_31-12-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych_oraz_bieglych_rewidentow_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_sporzadzonego_rocznego_skons._spraw._finans._i_spraw._z_dz._grupy_kapitalowe_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_skonsolidowane__31-12-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2017_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ALMA_MARKET_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych standardów rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-04-29
ALMA MARKET SA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
ALMA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-964 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Pilotów 6
(ulica) (numer)
012 627-63-20 012 627-61-65
(telefon) (fax)
info@almamarket.pl www.almamarket.pl
(e-mail) (www)
6760016731 350511695
(NIP) (REGON)
Main Holding Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 68 659 1 010 392 16 175 230 911
II. Zysk netto ze sprzedaży przed amortyzacją -17 224 -48 071 -4 058 -10 986
III. Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -68 261 -216 734 -16 082 -49 532
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej -76 786 -276 576 -18 090 -63 208
V. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VI. Zysk / strata netto -76 786 -276 576 -18 090 -63 208
VII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -76 388 -276 576 -17 996 -63 208
VIII. Zysk / strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -76 388 -233 964 -17 996 -53 469
IX. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA -79 360 -276 576 -18 696 -63 208
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 162 51 349 -4 043 11 735
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 321 48 034 7 143 10 978
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 464 -53 074 -3 172 -12 129
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym -305 46 309 -72 10 583
XIV. Aktywa razem 116 243 206 960 27 870 46 781
XV. Zobowiązania długoterminowe 411 9 112 99 2 060
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 358 802 365 507 86 025 82 619
XVII. Kapitał własny -242 970 -167 659 -58 254 -37 898
XVIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej ALMA MARKET SA -242 572 -167 659 -58 158 -37 898
XIX. Kapitał zakładowy 10 142 5 561 2 432 1 257
XX. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 10 141 812 5 560 990 10 141 812 5 560 990
XXI. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -7,57 -49,74 -1,78 -11,37
XXII. Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) -7,53 -49,74 -1,77 -11,37
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) -23,96 -30,15 -5,74 -6,81
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) -23,92 -30,15 -5,73 -6,81


Pozycje od I do XIII i od XX do XXII (z rachunku zysków i strat innych
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych) obliczono wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy
2017 roku wyniósł: 1 EUR= 4,2447 PLN, a za 12 miesięcy 2016 roku
wyniósł: 1 EUR=4,3757 PLN. Pozycje od X IV do XIX i od XXIII do XXIV
(bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
31.12.2017 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,1709 PLN i na 31.12.2016 roku,
który wynosił: 1 EUR=4,2440 PLN.Zysk na działalności
kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności
kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie.


Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji zwykłych w danym okresie.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Alma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2017.pdfAlma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2017.pdf Alma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2017
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2017.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2017
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2017.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2017
Pismo Prezesa Zarzadu skonsolidowane 31-12-2017.pdfPismo Prezesa Zarzadu skonsolidowane 31-12-2017.pdf Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki_skonsolidowane_31-12-2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2017.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2017.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2017 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-29 Lesław Kolczyński Syndyk masy upadłości


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-29 Barbara Lipska Dział księgowości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki