REKLAMA

AGORA: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Pile

2021-03-04 18:17
publikacja
2021-03-04 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Pile
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 03/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. Spółka zawarła umowę przyrzeczoną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 7,46 ha wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Pile przy ul. Krzywej 35, dla której Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1I/00009141/0 („Nieruchomość”).
Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynika z faktu, iż po restrukturyzacji działalności poligraficznej i wygaszeniu działalności drukarni w Pile w drugiej połowie 2019 r. (o czym Agora informowała raportami bieżącymi nr 5/2019 z 5 marca 2019 r. oraz nr 7/2019 z 25 marca 2019 r.) Spółka nie wykorzystuje efektywnie powierzchni Nieruchomości na działalność operacyjną.
Szacowana łączna wartość Nieruchomości wynosi 14,5 mln zł netto i jej sprzedaż nie wpłynie na wynik operacyjny Grupy Agora w 2021 r., gdyż cena sprzedaży Nieruchomości jest co do zasady zgodna z jej wartością księgową. Transakcja będzie widoczna w przepływach pieniężnych Grupy, a jej skutkiem będzie zmniejszenie wartości aktywów trwałych Grupy.
Wartość Nieruchomości będącej przedmiotem umowy nie spełnia ustalonych kryteriów istotności dla tego typu transakcji, jednakże Zarząd uznał, że ze względu na jednorazowy i pozaoperacyjny charakter transakcji, informacja o niej powinna zostać przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


05/2021 Conclusion of a promised real estate sale agreement in PilaRegulatory
filingIn relation to regulatory filing 03/2021 of 29 January 2021,
Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw
(“Company”, “Agora”) hereby informs that on the March 4th, 2021, the
Company concluded a promised agreement on sale of the perpetual usufruct
rights to a developed real estate with a total area of 7.46 ha,
including the ownership title to buildings constituting an object of
ownership separate from the land, located in Pila at ul. Krzywa 35, for
which the District Court in Pila, 6th Land Registry Department keeps a
land and mortgage register with the number PO1I/00009141/0 ("Property").The
decision to sell the Property results from the fact that after the
restructuring of the printing activity and the phasing out of printing
plant in Pila in the second half of 2019 (about which Agora informed in
regulatory filings No. 5/2019 of 5 March 2019 and No. 7/2019 of 25 March
2019) the Company does not effectively use the area of the Property for
operating activities.The estimated total value of the Property
amounts to PLN 14.5 million net and its sale will not affect the
operating result of the Agora Group in 2021, as the selling price of the
Property is, as a general rule, in line with its book value. The
transaction will be visible in the Group's cash flows and will result in
a decrease in the value of the Group's fixed assets.The value of
the Property being the subject of the agreement does not meet the
established materiality criteria for this type of transactions, however,
the Management Board decided that due to the one-off and non-operational
nature of the transaction, information about it should be disclosed to
the public in the form of a regulatory filing.Legal basis: Art.
17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-04 Anna Kryńska - Godlewska Członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki