REKLAMA
PIT 2023

AGORA: Powołanie prokurenta Spółki

2023-12-04 12:12
publikacja
2023-12-04 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Powołanie prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że podjął dziś uchwałę o udzieleniu pani Agnieszce Siuzdak-Zydze prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia do działania łącznie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie Internet spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, a od 5 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku była członkiem Zarządu Spółki.

Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The
Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw ("Agora",
"Company") informs that today it has adopted a resolution on granting Ms.
Agnieszka Siuzdak-Zyga a joint commercial proxy. The granted joint
commercial proxy entitles the proxy to act jointly with the Member of the
Management Board of the Company.


Ms.
Agnieszka Siuzdak-Zyga has been associated with Agora since 2006. She
worked mainly in the Internet segment of the Company, successively as an
editor, publisher, head of newsroom and director of news websites. Until
2018, as the director of content business growth, she co-created the
development directions of Gazeta.pl, tested new business opportunities
and was responsible, i.a., for marketing, SEO and business analysis. In
October 2018, she took the position of the director of the Gazeta.pl
division, and served as the Member of the Management Board of the
Company from August 5, 2021 until August 31, 2022.


Ms.
Agnieszka Siuzdak-Zyga is a graduate of the University of Warsaw.

Ms.
Agnieszka Siuzdak-Zyga is not listed in the Register of Insolvent Debtors
kept by the National Court Register. She does not conduct any activity
competitive to the Company, and does not participate in a competitive
company as a partner in a civil partnership, partnership, or as a member
of a competitive capital company or a member of any competitive legal
entity.Legal
basis: § 5 point 5 in connection with from § 10 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the law of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-04 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2023-12-04 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki