REKLAMA

ACTION S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:32
publikacja
2021-09-30 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_GK_ACTION_S_A__I_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Action_S.A._2021_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Action_S.A._2021_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 059 184 948 031 232 931 213 458
II. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 90 662 56 756 19 938 12 779
III. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 69 688 4 471 15 325 1 007
IV. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 62 305 4 819 13 702 1 085
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 869 46 906 -7 888 10 561
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 823 50 401 11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -189 -61 -42 -14
VIII. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych -34 235 46 895 -7 529 10 559
IX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą **) (w zł / EUR) 3,11 0,28 0,68 0,06
X. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XI. Aktywa, razem 577 426 630 619 127 727 136 651
XII. Zobowiązania 214 677 330 316 47 487 71 578
XIII. Zobowiązania długoterminowe 94 215 100 325 20 840 21 740
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 120 462 229 991 26 646 49 838
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 363 871 301 617 80 488 65 359
XVI. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 443 434
XVII. Średnioważona liczba akcji ***) ( w szt. ) 20 037 000 17 092 014 20 037 000 17 092 014
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ****) (w zł / EUR) 18,16 15,05 4,02 3,85
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 058 956 948 106 232 881 213 475
XX. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 90 022 56 639 19 797 12 753
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 70 252 4 987 15 450 1 123
XXII. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 62 739 5 220 13 797 1 175
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 852 49 412 -7 884 11 126
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 835 191 404 43
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -173 -38 -38 -9
XXVI. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych -34 190 49 565 -7 519 11 160
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą **) (w zł / EUR) 3,13 0,31 0,69 0,07
XXVIII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXIX. X. Aktywa, razem 576 696 629 556 127 565 136 421
XXX. XI. Zobowiązania 213 520 329 119 47 231 71 318
XXXI. XII. Zobowiązania długoterminowe 94 215 100 325 20 840 21 740
XXXII. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 119 305 228 794 26 390 49 578
XXXIII. XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 363 176 300 437 80 334 65 103
XXXIV. XV. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 443 434
XXXV. XVI. Średnioważona liczba akcji ***) ( w szt. ) 20 037 000 17 092 014 20 037 000 17 092 014
XXXVI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję ****) (w zł / EUR) 18,13 14,99 4,01 3,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_półroczny_GK ACTION S A I 2021.pdfRaport_półroczny_GK ACTION S A I 2021.pdf Skonsolidowany Raport I Półrocze 2021 GK ACTION S.A.
Action S.A. 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdfAction S.A. 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu SSF I Półrocze 2021 GK ACTION S.A.
Action S.A. 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdfAction S.A. 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu SF I Półrocze 2021 GK ACTION S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-09-30 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki