REKLAMA

AC SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

2019-04-18 15:04
publikacja
2019-04-18 15:04

Raport bieżący z plikiem 15/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki

Na 17 maja 2019 roku na godz. 11:00, w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok - sala konferencyjna Hotelu Podlasie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszukowi, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu oraz Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło:PAP

Do pobrania

33032486_Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdfpdf33032486_Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdfpdf33032486_Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdfpdf33032486_Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdfpdf33032486_Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdfpdf
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki