REKLAMA

AB S.A.: wyniki finansowe

2022-05-24 19:52
publikacja
2022-05-24 19:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSR_Q3_21-22.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 10 832 842 10 110 645 2 344 264 2 232 571
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167 166 130 880 36 175 28 900
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 314 119 369 32 528 26 358
IV. Zysk (strata) netto 120 990 97 421 26 183 21 512
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 120 990 97 421 26 183 21 512
VI. Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
VII. Całkowity dochód ogółem 155 208 113 278 33 588 25 013
VIII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 155 208 113 278 33 588 25 013
IX. Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 834 -172 082 -7 755 -37 998
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 677 -9 495 -3 176 -2 097
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 083 38 720 17 114 8 550
XIII. Przepływy pieniężne netto razem 28 572 -142 857 6 183 -31 545
XIV. Zysk (trata) na 1 akcję zwyką 7,47 6,02 1,62 1,33
XV. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 7,47 6,02 1,62 1,33
XVI. Liczba akcji 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XVII. 2022-03-31 2021-06-30 2022-03-31 2021-06-30
XVIII. Aktywa razem 3 480 883 2 688 334 748 175 594 659
XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 131 312 992 550 243 162 219 552
XX. Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
XXI. Kapitał własny razem 1 131 312 992 550 243 162 219 552
XXII. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 479 3 581
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 125 766 204 693 27 032 45 278
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 223 805 1 491 091 477 981 329 829
XXV. Zobowiązania razem 2 349 571 1 695 784 505 013 375 107
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję 69,89 61,32 15,02 13,56
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 69,89 61,32 15,02 13,56
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 6 468 267 6 118 080 1 399 755 1 350 957
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72 439 52 394 15 676 11 569
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 80 794 57 574 17 484 12 713
XXXI. Zysk (strata) netto 67 047 48 341 14 509 10 674
XXXII. Całkowity dochód ogółem 61 184 37 170 13 240 8 208
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 978 -216 899 5 405 -47 894
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 880 73 957 7 981 16 331
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 798 -31 300 -4 717 -6 911
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem 40 060 -174 242 8 669 -38 475
XXXVII. Zysk (trata) na 1 akcję zwyką 4,14 2,99 0,90 0,66
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 4,14 2,99 0,90 0,66
XXXIX. 2022-03-31 2021-06-30 2022-03-31 2021-06-30
XL. Aktywa razem 2 270 459 1 784 939 488 008 394 828
XLI. Kapitał własny razem 708 368 663 630 152 255 146 795
XLII. Zobowiązania długoterminowe 87 172 115 964 18 737 25 651
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 474 919 1 005 345 317 016 222 382
XLIV. Zobowiązania razem 1 562 091 1 121 309 335 753 248 033
XLV. Wartość księgowa na 1 akcję 43,76 41,00 9,41 9,07
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 43,76 41,00 9,41 9,07


Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 31.03.2022 :
4,6525Kurs średni EUR/PLN NBP z
dnia 30.06.2021: 4,5208Kurs
średni EUR/PLN za okres 01.07.2021-31.03.2022: 4,6210Kurs
średni EUR/PLN za okres 01.07.2020-31.03.2021: 4,5287


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR_Q3_21-22.pdfQSR_Q3_21-22.pdf Raport kwartalny zawierający śródroczne Sprawozdanie Finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2022-05-24 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2022-05-24 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2022-05-24 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2022-05-24 Magdalena Kosatka Gówna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki