AAT HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2018-05-30 05:38
publikacja
2018-05-30 05:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_AAT_HOLDING_1Q2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-30
AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AAT HOLDING S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-801 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 431
(ulica) (numer)
+48 22 546 05 73 +48 22 546 05 19
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@aat.pl www.aat.pl
(e-mail) (www)
5252398192 141047400
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Grupa Kapitałowa AAT HOLDING
I. Przychody ze sprzedaży 42 037 39 253 10 061 9 152
II. Zysk na działalności operacyjnej 2 753 2 533 659 591
III. Zysk przed opodatkowaniem 168 1 402 40 327
IV. Zysk netto -823 826 -197 192
V. Całkowite dochody ogółem -981 768 -235 179
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 434 2 715 822 633
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 694 -1 805 -405 -421
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 691 -78 -4 234 -18
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -15 950 832 -3 817 194
X. Zysk na akcję -0,11 0,10 -0,03 0,02
XI. 31-03-2018 31-12-2017 31-03-2018 31-12-2017
XII. Aktywa trwałe 37 230 35 989 8 846 8 529
XIII. Aktywa obrotowe 98 544 115 170 23 415 27 293
XIV. Kapitał podstawowy 40 000 40 000 9 505 9 479
XV. Kapitał własny -2 183 51 905 -519 12 300
XVI. Zobowiązania długoterminowe 114 414 70 430 27 186 16 690
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 543 28 825 5 594 6 831
AAT HOLDING S.A.
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 32 215 31 869 7 710 7 430
XIX. Zysk ze sprzedaży -1 354 -226 -324 -53
XX. Zysk z działalności operacyjnej -1 435 -254 -343 -59
XXI. Zysk brutto -4 198 6 573 -1 005 1 532
XXII. Podatek dochodowy -1 349 -662 -323 -154
XXIII. Zysk netto -5 548 5 911 -1 328 1 378
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 -2 823 2 -658
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -166 7 186 -40 1 676
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 746 -5 -418 -1
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -1 902 4 358 -455 1 016
XXVIII. 31-03-2018 31-12-2017 31-03-2018 31-12-2017
XXIX. Akcje własne 16 802 - 3 992 -
XXX. Aktywa trwałe 47 238 47 964 11 224 11 367
XXXI. Aktywa obrotowe 67 374 70 586 16 009 16 727
XXXII. Aktywa razem 131 414 118 550 31 226 28 094
XXXIII. Kapitał własny -1 490 4 057 -354 961
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 108 454 84 704 25 770 20 073
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 542 28 868 5 594 6 841


W celu przeliczenia wybranych skonsolidowanych oraz jednostkowych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:*01.01-31.03.2018
- 1 EUR = 4,1784 PLN* 01.01-31.03.2017 - 1 EUR = 4,2891 PLN-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:*31.03.2018
- 1 EUR = 4,2085 PLN*31.12.2017 - 1 EUR = 4,2198 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej AAT HOLDING_1Q2018.pdfRaport Kwartalny Grupy Kapitałowej AAT HOLDING_1Q2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Mariusz Raczyński Prezes Zarządu
2018-05-30 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
2018-05-30 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu
2018-05-30 Jarosław Kubacki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki