REKLAMA

3R Games S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 19:20
publikacja
2021-05-31 19:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3R_Games_raport_za_1Q_2021_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 49 94 11 22
II. Strata na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -284 -355 -62 -82
III. Strata brutto z działalności kontynuowanej -304 -328 -67 -76
IV. Strata netto z działalności kontynuowanej -304 -328 -67 -76
V. Strata netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VI. Całkowite dochody ogółem -304 -328 -67 -76
VII. Aktywa razem 16 507 12 613 3 542 2 771
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 68 155 15 34
IX. Należności krótkoterminowe 110 57 24 13
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 334 6 148 286 1 351
XI. Zobowiązania długoterminowe 633 114 136 25
XII. Kapitał własny 14 540 6 351 3 120 1 395
XIII. Kapitał podstawowy 7 364 3 200 1 580 703
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -675 -445 -148 -103
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -200 0 -46
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 -14 -2 -3
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -683 0 -150 0,0
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR)z działalności kontynuowanej 0,00 -0,01 0,00 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) z działalności kontynuowanej 0,00 -0,01 0,00 0,00
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR)z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,00 -0,01 0,00 0,00


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: Pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonegoprzez Narodowy
Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.03.2021-
4,6603 PLN/EUR31.03.2020-
4,5523 PLN/EUR31.12.2020-
4,6148 PLN/ EUR

Pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

31.03.2021-
4,5467 PLN/EUR31.03.2020-
4,3257 PLN/EUR31.12.2020-
4,4449 PLN/ EUR

Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco01.01-31.03.2021-    
4,6603  
oraz    
4,4773 
PLN/EUR


01.01-31.03.2020
-   
4,6044  
oraz  
  4,2279 
PLN/EUR,01-01-31.12.2020
-   
4,6330  
oraz    
4,2279 
PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3R Games_raport za 1Q 2021 .pdf3R Games_raport za 1Q 2021 .pdf Raport kwartalny za 1 kwartal 2021 r. 3RGames S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2021-05-31 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki