WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-22 23:57
publikacja
2019-05-22 23:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wojas_Raport_1Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 669 46 898 11 790 11 224
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 330) (2 036) (542) (487)
III. Zysk (strata) brutto (3 094) (2 164) (720) (518)
IV. Zysk (strata) netto (3 118) (1 839) (725) (440)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (400) (11 562) (93) (2 767)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 962) (861) (457) (206)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 494 234 348 56
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (868) (12 189) (202) (2 917)
IX. Aktywa, razem 220 295 149 629 51 216 34 797
X. Zobowiązania i rezerwy 146 781 72 920 34 125 16 958
XI. Kapitał własny 73 514 76 709 17 091 17 839
XII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 947 2 948
XIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,25) (0,15) (0,06) (0,03)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,80 6,05 1,35 1,41
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 064 46 498 11 649 11 128
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 003) (2 725) (699) (652)
XVIII. Zysk (strata) brutto (3 757) (2 835) (874) (678)
XIX. Zysk (strata) netto (3 726) (2 489) (867) (596)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 680) (9 189) (391) (2 199)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 950) (2 906) (454) (695)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 534 234 590 56
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 096) (11 861) (255) (2 839)
XXIV. Aktywa, razem 221 237 157 474 51 435 36 622
XXV. Zobowiązania i rezerwy 139 030 71 541 32 323 16 638
XXVI. Kapitał własny 82 207 85 933 19 112 19 984
XXVII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 947 2 948
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,29) (0,20) (0,07) (0,05)
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,48 6,78 1,51 1,58


dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 31.03.2019r. oraz
31.12.2018r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wojas Raport 1Q_2019.pdfWojas Raport 1Q_2019.pdf WOJAS S.A. Rozszerzony Raport za 1 kwartał 2019 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
2019-05-22 Kazimierz Ostatek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki