WOJAS S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.

2019-07-19 22:06
publikacja
2019-07-19 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto WOJAS S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 535 331,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 60/100). Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 20 groszy (0,20 złotych);

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 676 658 akcji.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy przypada na 30 lipca 2019r. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 13 sierpień 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-19 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki