Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_03-2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 189731 199600 44606 46892
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51703 58431 12155 13727
III. Zysk (strata) netto 2587 8323 608 1955
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2943 15079 692 3542
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3171 -7544 -746 -1772
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2828 -7163 665 -1683
VII. Przepływy pieniężne netto , razem 2600 372 611 87
VIII. Pozycje bilansowe na dzień : 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
IX. Aktywa razem 230814 223809 54037 53660
X. Zobowiązania długoterminowe 40350 37857 9447 9076
XI. Zobowiazania krótkoterminowe 52818 50603 12366 12132
XII. Kapitały własne razem 137646 135349 32225 32451
XIII. Kapitał zakładowy 5000 5000 1171 1199
XIV. Liczba akcji 1000000 1000000 1000000 1000000
XV. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą ( w zł/EURO) 2,58 8,32 0,61 1,96
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) 137,65 135,35 32,22 32,45
Rozwodniony zysk( strata) na jedną akcje zwykłą
Zadeklarowana (wypłacona) dywidenda na jedna akcje zwykłą


Zasady przeliczenia na EURO:1/
poszczególne pozycje skonsolidowanego bilansu przeliczono według
ustalonego przez NBP na dzień 30 września 2018 roku średniego kursu
wymiany walut 4,2714 zł / EURO ( porównywalny kurs na dzień 30.09.2017
roku 4,3091 zł / EURO ) i na dzień 31.12.2017 roku 4,1709 zł/EURO;2/poszczególne
pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego
sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów i skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj, za 9 miesięcy 2018
roku 4,2535 zł/EURO i porównywalne dane za 9 miesięcy 2017 roku 4,2566
zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 03-2018r.pdfQSr 03-2018r.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.