REKLAMA

VRG S.A.: wyniki finansowe

2022-11-17 06:00
publikacja
2022-11-17 06:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKVRG_3Q22_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 904 950 721 132 193 034 158 195
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 542 43 917 21 020 9 634
III. EBITDA 180 242 121 932 38 447 26 748
IV. Zysk (strata) brutto 57 960 33 998 12 363 7 458
V. Zysk (strata) netto 45 613 26 522 9 730 5 818
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 505 86 055 14 613 18 878
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 217 -8 778 -3 033 -1 926
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -111 021 -75 224 -23 682 -16 502
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -56 733 2 053 -12 102 450
X. POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XI. Aktywa, razem 1 500 503 1 494 392 308 124 324 910
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 605 083 604 728 124 252 131 480
XIII. Zobowiązania długoterminowe 249 482 271 044 51 230 58 930
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 342 778 318 316 70 389 69 208
XV. Kapitał własny 895 420 889 664 183 872 193 430
XVI. Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 087 10 680
XVII. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 235 630 831 241 505 840 235 630 831 241 505 840
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,11 0,04 0,02
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,11 0,04 0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,82 3,79 0,78 0,83
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,80 3,68 0,78 0,80
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 - 0,03 -
WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 431 945 357 461 92 138 78 417
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 217 -10 674 2 819 -2 342
XXVI. EBITDA 58 834 33 262 12 550 7 297
XXVII. Zysk (strata) brutto 32 246 -15 924 6 878 -3 493
XXVIII. Zysk (strata) netto 32 742 -13 442 6 984 -2 949
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 426 22 607 15 449 4 959
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 613 -3 448 7 383 -756
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -94 584 -39 076 -20 176 -8 572
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 455 -19 917 2 657 -4 369
XXXIII. POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXIV. Aktywa, razem 971 202 986 685 199 434 214 525
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286 728 295 096 58 879 64 160
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 115 452 134 794 23 708 29 307
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 161 328 149 390 33 128 32 480
XXXVIII. Kapitał własny 684 474 691 589 140 555 150 365
XXXIX. Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 087 10 680
XL. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
XLI. Rozwodniona liczba akcji 235 630 831 241 505 840 235 630 831 241 505 840
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 -0,06 0,03 -0,01
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 -0,06 0,03 -0,01
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,92 2,95 0,60 0,64
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,90 2,86 0,60 0,62
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 - 0,03 -


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EURO zostały
według średniego kursu z dnia 30.09.2022 roku ogłoszonego przez NBP,
który wynosił 4,8698 zł/EUR.


Dane porównywalne do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów
przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, na 31.12.2021
roku 4,5994 zł/EURO oraz na 30.09.2021 roku 4,6329 zł/EURO.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
za 3 kwartały 2022 zostały przeliczone na EURO według kursu 4,6880
zł/EUR, który stanowi średnią arytmetycz średnich kursów EURO ustalonych
przez NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.


Dane porównywalne do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu który stanowi średnią
arytmetyczną średnich kursów EURO za 3 kwartały 2021 i wynosił 4,5585
zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKVRG 3Q22_Sprawozdanie finansowe.pdfGKVRG 3Q22_Sprawozdanie finansowe.pdf Śrródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 kwartałów 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2022-11-17 Marta Fryzowska Wiceprezeska Zarządu
2022-11-17 Łukasz Bernacki Wiceprezes Zarządu
2022-11-17 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki