VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:55
publikacja
2020-06-30 22:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2019_roku_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_2019_Vivid_Games_SA_ostateczne_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20191231_Vivid_Games_SzB_SSF_20200630-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO_W_GRUPIE_KAPITALOWEJ_VIVID_GAMES_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_spr._finan..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 19 698,09 17 486,56 4 579,03 4 098,19
II. Przychody ze sprzedaży 12 336,47 10 325,50 2 867,75 2 419,91
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 7 361,62 7 161,06 1 711,29 1 678,28
IV. Koszty działalności operacyjnej -18 597,61 -22 426,12 -4 323,22 -5 255,83
V. Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 1 760,12 -4 426,88 409,16 -1 037,49
VI. Całkowite dochody ogółem 420,95 -5 448,87 97,85 -1 277,01
VII. EBITDA 6 620,98 1 873,27 1 539,12 439,02
VIII. Zysk na jedną akcję podstawowy 0,01 -0,18 0,00 -0,04
IX. Zysk na jedną akcję rozwodniony 0,01 -0,18 0,00 -0,04
X. Wynik w tys zł 420,95 -5 448,87 98,85 -1 267,18
XI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt 29 632 085 29 654 200 29 632 100 29 646 100
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt 29 632 085 29 654 200 29 632 100 29 646 100
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 261,81 4 612,39 990,70 1 080,97
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 679,87 -9 706,01 -1 552,81 -2 274,72
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 245,20 -1 293,69 754,38 -303,19
XVI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 640,33 1 813,19 613,77 424,94
XVII. Aktywa trwałe 33 177,60 31 203,28 7 790,91 7 256,58
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 922,16 0,00 216,55 0,00
XIX. Aktywa obrotowe 5 237,57 3 483,14 1 229,91 810,03
XX. Aktywa razem 39 337,33 34 686,42 9 237,37 8 066,61
XXI. Kapitał własny 16 384,74 15 692,55 3 847,54 3 649,43
XXII. Kapitał podstawowy 2 974,34 2 974,34 698,45 691,71
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 9 681,21 15 257,80 2 273,38 3 548,33
XXIV. Dłużne papiery wartościowe 0,00 10 299,28 0,00 2 395,18
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 261,38 3 736,07 3 114,10 868,85
XXVI. Dłużne papiery wartościowe 10 569,83 120,19 2 482,05 27,95Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano
następujące kursy: 

1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej –
kurs NBP z dnia: 
31 grudnia 2019 roku – 1 EUR = 4,2585 PLN
31 grudnia 2018 roku – 1 EUR = 4,3000 PLN
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w
danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca danego roku.
2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku FIN.pdfSprawozdanie z działalności w 2019 roku FIN.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy w roku 2019
SSF_2019_Vivid_Games SA_ostateczne fin.pdfSSF_2019_Vivid_Games SA_ostateczne fin.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
20191231_Vivid Games_SzB_SSF_20200630-sig.pdf20191231_Vivid Games_SzB_SSF_20200630-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2019.pdfOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i spr. finan..pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i spr. finan..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań i spraozdania z działalności
Oświadczenie RN dot. KA.pdfOświadczenie RN dot. KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu
2020-06-30 Jarosław Wojczakowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Hanna Gelo Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki