REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 17:14
publikacja
2020-11-27 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_III_Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_Q32020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
Dane dotyc ząc e sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody 77679 47630 17487 11055
II. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 1029 5155 232 1196
III. Zysk/ (strata) netto -8486 267619 -1910 62113
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7555 -15263 -1701 -3542
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z
działalnością inwestycyjną
3481 -1025 784 -238
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalnośc i finansowej -1593 -1117 -359 -259
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5667 -17405 -1276 -4040
VIII. Aktywa trwałe 62439 169916 13793 39900
IX. Aktywa obrotowe 48362 56931 10683 13369
X. Kapitał własny 334 -7717 74 -1812
XI. Zobowiązania 110467 234564 24403 55081
XII. Suma bilansowa 110801 226847 24477 53269
Dane dotycząc e sprawozdania jednostkowego
XIII. Przychody 54217 26380 12206 6123
XIV. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 472 4190 106 972
XV. Zysk/ (strata) netto -2512 267357 -566 62052
XVI. Środki pieniężne netto z dzi ałalnośc i operacyjnej -2361 -17834 -532 -4139
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 3231 -1514 727 -351
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalnośc i finansowej -2201 -558 -495 -130
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1331 -19906 -300 -4620
XX. Aktywa trwałe 57799 57722 12768 13555
XXI. Aktywa obrotowe 38362 43397 8474 10191
XXII. Kapitał własny 10085 12654 2228 2971
XXIII. Zobowiązania 86076 88465 19015 20774
XXIV. Suma bilansowa 96161 101119 21243 23745


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2020 roku 4,5268 PLN/EUR
oraz 31 grudnia 2019 roku 4,2585 PLN/EUR.


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
września 2020 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku
(odpowiednio: 4,4420 PLN/EUR i 4,3018 PLN/EUR).Dane
porównywalne zawarte w pozycjach VIII-XII oraz XX-XXIV dotyczące
sprawozdań z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec 31.12.2019.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za III Q 2020.pdfSkonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za III Q 2020.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane
GKVG_Q32020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdfGKVG_Q32020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-11-27 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-11-27 Krzysztof Krygier Wiceprezes Zarządu Krzysztof Krygier
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki