REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-11-19 17:26
publikacja
2021-11-19 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_TORPOL_30_09_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_30_09_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży 772 711 986 260 169 510 222 028
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 72 129 60 255 15 823 13 565
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 45 578 36 527 9 998 8 223
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 595 36 652 10 441 8 251
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 113 32 807 9 896 7 386
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 35 993 26 302 7 896 5 921
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 787 207 181 29 349 46 641
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 842 -4 537 -1 062 -1 021
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -80 441 -49 256 -17 646 -11 089
X. Przepływy pieniężne netto, razem 48 504 153 388 10 640 34 531
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) 1,57 1,15 0,34 0,26
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) 1,57 1,15 0,34 0,26
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 1,53 0,90 0,34 0,20
XIV. Wg stanu na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 221 044 228 219 47 712 49 454
XVI. Aktywa obrotowe 719 608 815 497 155 326 176 713
XVII. Aktywa razem 940 652 1 043 716 203 037 226 167
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 689 847 793 049 148 902 171 849
XIX. Zobowiązania długoterminowe 78 627 103 070 16 971 22 335
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 611 220 689 979 131 930 149 514
XXI. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 992 995
XXII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 10,92 10,91 2,36 2,36
XXIV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 10,92 10,91 2,36 2,36


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:


- poszczególne pozycje bilansu
przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
dzień tj. 30 września 2021 roku (1 EUR =4,6329 PLN) i na dzień 31
grudnia 2020 roku (1 EUR= 4,6148 PLN);


- poszczególne pozycje rachunku zysków
i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po
kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie
sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2021 roku (1
EUR = 4,5585) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 roku (1
EUR= 4,4420.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK TORPOL 30 09 2021.pdfGK TORPOL 30 09 2021.pdf Skr. skonsolidowane spr. finansowe Grupy TORPOL za 3Q2021
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2021.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2021.pdf Kwartalna informacja finansowa TORPOL S.A. 3Q2021
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2021.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2021.pdf Pozostałe informacje GK TORPOL 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-11-19 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2021-11-19 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2021-11-19 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki