REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

TEN SQUARE GAMES S.A.: Zakończenie subskrypcji pierwszej transzy Akcji serii C emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021-2022

2022-07-21 16:17
publikacja
2022-07-21 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji pierwszej transzy Akcji serii C emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021-2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji pierwszej transzy Akcji serii C emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021-2022. Emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym 31/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zwykłe na okaziciela serii C I transzy przyznane zostały uprawnionym osobom za pierwszy rok trwania programu motywacyjnego tj. 2021 rok.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 czerwca 2022 roku
Data zakończenia subskrypcji: 13 lipca 2022 roku
2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy. Objęcie akcji serii C pierwszej transzy nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna objęła 34 009 (trzydzieści cztery tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, przy czym objętych zostało 33 039 (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy - z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii C pierwszej transzy zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Nie dotyczy. Akcje serii C pierwszej transzy zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
6) Cena po jakiej akcje były obejmowane
Akcje serii C pierwszej transzy były obejmowane po cenie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.
7) Opis sposobu pokrycia akcji
Akcje serii C pierwszej transzy zostały objęte za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Emitenta.
8) Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii C pierwszej transzy w ramach subskrypcji prywatnej: 62
9) Liczba podmiotów, które objęły akcje serii C pierwszej transzy w ramach subskrypcji prywatnej: 59
10) Spółka nie zawierała umowy o subemisję.
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3 400,9 zł
12) Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty.
13) Średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-07-21 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki