REKLAMA

STALPRODUKT: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

2020-10-09 16:38
publikacja
2020-10-09 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 października 2020 roku Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji (zwołanym 2.10.2020 r.), wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez Spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych.

Celem tego przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój Grupy Stalprodukt prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki.

Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy m.in.:
• sprzedaż aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych Emitenta (po wcześniejszym ich wydzieleniu do oddzielnego podmiotu);
• sprzedaż innych obszarów działalności realizowanych przez Grupę (poszczególnych podmiotów lub samych aktywów);
• zawarcie strategicznego sojuszu z dostawcą wyrobów wsadowych (zwłaszcza z takim, który może zapewnić wysokiej jakości wsad do produkcji blach transformatorowych, w tym w gatunku HiB),
• utworzenie spółki joint-venture z wybranym partnerem,
• utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności przy jednoczesnym wdrożeniu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych.

Zarząd Emitenta rozważy również inne opcje strategiczne, które mogą się pojawić w toku tego procesu. Dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji związanych z wyborem którejkolwiek z potencjalnych opcji strategicznych. Zarząd Spółki nie przesądza także, czy jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w przyszłości. O dalszych decyzjach Emitent będzie informował publicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy także podkreślić, iż taki przegląd ma szczególnie ważne znaczenie w kontekście podjęcia przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 8.10.2020 r. decyzji o zamknięciu na stałe części surowcowej krakowskiej huty. Mimo iż stan zawieszenia pracy wielkiego pieca i stalowni utrzymywał się od wielu miesięcy i nie powodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu segmentów „stalowych” Emitenta, to w perspektywie długoterminowej fakt ten może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw wyrobów wsadowych na potrzeby produkcyjne Spółki. Ten negatywny wpływ może ujawnić się zwłaszcza w zakresie dostaw wyrobów gorącowalcowanych do produkcji blach transformatorowych. Dlatego też Spółka z zadowoleniem przyjmuje deklarację ArcelorMittal Poland w sprawie rozwijania produkcji tych gatunków stali w stalowni w Dąbrowie Górniczej.

Zarząd Spółki podkreśla ponadto, iż obecna sytuacja finansowa Spółki i Grupy jest stabilna i nie wymaga podejmowania żadnych działań restrukturyzacyjnych w tym zakresie. Wyniki I półrocza 2020 r. pokazały, że podstawowe segmenty operacyjne wykazują dodatnią rentowność, płynność finansowa jest na dobrym poziomie, a podmiot dominujący znacząco ograniczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom zobowiązań, w tym zwłaszcza kredytów i pożyczek (spadek, na koniec czerwca 2020 r., kredytów krótkoterminowych o 133,6 mln zł, natomiast długoterminowych – o 25 mln zł). W tym okresie nastąpił również wzrost stanu środków pieniężnych Spółki z 32,3 mln zł do 94,7 mln zł.

Ze względu na charakter ujawnianych informacji i ich potencjalny wpływ na rynek, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie ich jako informacji poufnej w rozumieniu art.17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki