REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-09-24 06:50
publikacja
2021-09-24 06:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_SI_2Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skyline_Investment_GK_raport_z_przegladu_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_SI_2Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skyline_Investment_SA_raport_z_przegladu_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_sprawozdanie_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2Q21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 205 40 45 9
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 205 40 45 9
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -738 -659 -163 -147
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 206 -4 803 709 -1 075
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -126 -5 336 -28 -1 195
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -146 -5 323 -32 -1 192
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -17 765 -1 129 -3 930 -253
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 29 565 464 6 540 104
X. Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej -9 500 284 -2 101 64
XI. Suma bilansowa 59 592 80 327 13 182 17 986
XII. Aktywa trwałe 55 189 44 612 11 842 9 989
XIII. Aktywa obrotowe 4 402 35 714 945 7 997
XIV. Kapitał własny 52 810 42 764 11 332 9 576
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 004 5 222
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 52 800 42 753 11 330 9 573
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 9 11 2 3
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 587 7 882 1 199 1 765
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 195 29 681 256 6 646
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 1,83 0,49 0,41
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,26 1,83 0,49 0,41
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,01 -0,23 0,00 -0,05
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akację -0,01 -0,23 0,00 -0,05
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego jednostki dominującej
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 35 32 8 7
XXIX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 32 8 7
XXXI. Zysk (strata) ze sprzedaży -781 -586 -173 -136
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 242 -4 731 717 -1 100
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 104 -4 627 23 -1 076
XXXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104 -4 627 23 -1 076
XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -510 -533 -113 -124
XXXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 790 520 1 060 121
XXXVII. Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej -2 129 0 -471 0
XXXVIII. Suma bilansowa 27 014 28 450 5 976 6 681
XXXIX. Aktywa trwałe 8 910 18 212 1 912 4 277
XL. Aktywa obrotowe 18 103 10 238 3 885 2 404
XLI. Kapitał własny 25 061 24 250 5 378 5 694
XLII. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 004 5 476
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 061 24 250 5 378 5 694
XLIV. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XLV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 895 750 192 176
XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 057 3 450 227 810
XLVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,04 0,23 0,24
XLIX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,04 0,23 0,24
LI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 0,00 -0,20 0,00 -0,05
LIII. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LIV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akację 0,00 -0,20 0,00 -0,05


BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul.
Ratuszowej 11


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SI 2Q2021.pdfSprawozdanie finansowe skonsolidowane SI 2Q2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A. za I półrocze 2021
Skyline Investment GK raport z przeglądu 2021.pdfSkyline Investment GK raport z przeglądu 2021.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skyline Investment S.A. za I półrocze 2021
Oswiadczenie sprawozdanie skonsolidowane.pdfOswiadczenie sprawozdanie skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe jednostkowe SI 2Q2021.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe SI 2Q2021.pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A. za I półrocze 2021
Skyline Investment SA raport z przeglądu 2021.pdfSkyline Investment SA raport z przeglądu 2021.pdf Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Skyline Investment S.A. za I półrocze 2021
Oswiadczenie sprawozdanie jednostkowe.pdfOswiadczenie sprawozdanie jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie Zarzadu 2Q21.pdfSprawozdanie Zarzadu 2Q21.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-24 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki