REKLAMA

SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

2020-06-01 22:21
publikacja
2020-06-01 22:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_I_2020_SKOTAN_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 569 1 571 584 366
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 419 -1 001 95 -233
III. Zysk (strata) brutto 92 -1 175 21 -273
IV. Zysk (strata) netto 92 -1 175 21 -273
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -559 -923 -127 -215
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 451 -25 103 -6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 920 -11 214
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -156 -28 -35 -7
IX. Aktywa, razem 4 527* 4 509 994* 1 059
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 123* 16 197** 3 542* 3 765**
XI. Zobowiązania długoterminowe 27* 100** 6* 24**
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 844* 16 097** 3 480* 3 788**
XIII. Kapitał własny -11 596* -11 688** -2 547* -2 745**
XIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 14 472* 15 470**
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00* -0,13** 0,00* -0,03**
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00* -0,13** 0,00* -0,03**
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43* -0,43** -0,10* -0,10**
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43* -0,43** -0,10* -0,10**
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 569 1 571 584 366
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 424 -969 96 -225
XXIII. Zysk (strata) brutto 97 -1 172 22 -273
XXIV. Zysk (strata) netto 97 -1 172 22 -273
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -555 -894 -126 -208
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 451 -55 103 -13
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 920 -11 214
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -152 -29 -35 -7
XXIX. Aktywa, razem 4 915* 4 893** 1 080* 1 605**
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 186* 16 260** 3 555* 3 504**
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 27* 289** 6* 30**
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 842* 15 377** 3 480* 3 327**
XXXIII. Kapitał własny -11 271* -11 367** -2 476* -1 898**
XXXIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 14 472* 15 440**
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00* -0,12** 0,00* -0,04**
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00* -0,12** 0,00* -0,04**
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,42* -0,42** -0,09* -0,07**
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,42* -0,42** -0,09* -0,07**
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00* 0,00 0,00 0,00


* dane na dzień 31.03.2020r.**
dane na dzień 31.12.2020r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_I_2020_SKOTAN_S A.pdfQSr_I_2020_SKOTAN_S A.pdf QSr_I_2020_SKOTAN_S A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-01 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki