0,6150 zł
-3,76% -0,0240 zł
Serinus Energy (SEN)

Zakończenie prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
2018-08-28_-_Serinus_Energy_-_Moftinu_1003_Drilling_Concluded.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-28
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zakończenie prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja że prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu–1003 zostały zakończone i osiągnięto planowaną głębokość końcową 1.600 m. Odwiert wykonano przed zaplanowanym terminem i około 19 proc. poniżej założonego budżetu

Wiertnica została zdemontowana i zainstalowano urządzenie serwisowe typu snubbing unit w celu przeprowadzenia operacji uzbrojenia i testów odwiertu, które się już rozpoczęły. Analizy danych z rejestrów pozyskanych w trakcie prac wiertniczych wskazały na istnienie sześciu zawierających gaz plioceńskich struktur w ramach pięciu wydzieleń stratygraficznych. .Oprócz piaskowców A1, A2 i A3, które już wcześniej zostały rozpoznane odwiertami Moftinu–1001 i Moftinu–1007, dane z rejestrów odwiertu wskazują także na potencjalne występowanie gazu w strefach, których rozpoznania w tym kontekście do tej pory nie przeprowadzono. Strefy te stanowią: Niższy piaskowiec A2, A2.1 i A2.2.

- Formacja piaskowców A1 została przecięta na odcinku od 874,5 m do 890,0 m
- Niższy piaskowiec A2 został przecięty na odcinku od 813,5 m do 816,0 m
- Wyższy piaskowiec A2 (wcześniej przywoływany jako piaskowiec A2) został przecięty na odcinku od 799,0 m do 805,0 m
- Piaskowiec A2.1 został przecięty na odcinku od 772,0 m do 773,0 m
- Piaskowiec A2.2 został przecięty na odcinku od 752,0 m do 754,0 m
- Piaskowiec A3 został przecięty na odcinku od 727,5 m do 731,0 m

Trzy płycej zalegające strefy z gazem, obejmujące wcześniej już rozpoznaną strefę A3, mogą być wydobywane z tego otworu w późniejszym czasie.

Spółka planuje przeprowadzić perforację oraz badanie piaskowców z A1, niższego A2 i wyższego A2 w trakcie uzbrajania i testów odwiertu Moftinu–1003.

Oczekuje się, że uzbrajanie i testy zajmą około dwóch tygodni. Spółka przewidziała dodatkowy czas na przeprowadzenie testów, aby zapewnić strefom produkcyjnym odpowiednią odbudowę ciśnienia. Dla linii przesyłu, którą popłynie gaz z odwiertu Moftinu-1003 do Stacji Gazowej Moftinu, pozyskano zezwolenia oraz dokonano zakupów, a w najbliższych tygodniach będzie prowadzona jej budowa.

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Ph.D. Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
2018-08-28 - Serinus Energy - Moftinu 1003 Drilling Concluded.pdf2018-08-28 - Serinus Energy - Moftinu 1003 Drilling Concluded.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 55/2018Date: 2018-08-28Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Drilling Operations for Moftinu – 1003 Well Concluded


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the drilling of the
Moftinu – 1003 well has concluded, achieving the total planned depth of
1,600 metres. The well was drilled ahead of schedule and approximately
19% below budget.


The drilling rig has been released and a snubbing unit has been
mobilized to perform the well completion and testing operations, which
have commenced. Log analysis undertaken during the drilling operations
have identified six gas-bearing Pliocene zones across 5 stratigraphic
zones. In addition to the A1, A2, and A3 sands that have been previously
tested in the Moftinu – 1001 and Moftinu – 1007 wells, the well logs
also indicate potential gas zones that have never been tested. These
untested zones are the Lower A2, the A2.1, and the A2.2.


• A1 Sand formation was intersected from 874.5m to 890.0m•
Lower A2 Sand was intersected from 813.5 m to 816.0m• Upper A2 Sand
(previously referred to as the A2 Sand) was intersected from 799.0m to
805.0m• A2.1 Sand was intersected from 772.0m to 773.0m•
A2.2 Sand was intersected from 752.0m to 754.0m• A3 Sand formation
was intersected from 727.5m to 731.0m


The 3 shallower gas bearing zones, which includes the previously tested
A3, may be produced from this wellbore at a later date.


The Company plans to perforate and test the A1, lower A2 and upper A2
Sands during completion and testing operations on the Moftinu – 1003
well.


It is expected that the completion and testing operations will last
approximately two weeks. The Company has allowed additional testing time
to allow sufficient pressure build-up of the producing zones. The
flowline to move gas from the Moftinu-1003 well to the Moftinu Gas Plant
has been permitted and procured and will be constructed in the coming
weeks.


Competent Persons Statement


In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical
information contained in this announcement has been reviewed and
approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy
plc. Dr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock
Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a
member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science from the
University of Waterloo and Ph.D. Geology from Queens University. He has
over 15 years of oil and gas exploration and development experience.

The attachment to this current report contains text of the original news
release in English, which has been filed by the Company in UK and will
also be available on www.serinusenergy.com.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-28 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.