SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

2018-09-11 17:13
publikacja
2018-09-11 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
18_SWSA_Review_Report_PAS_consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
18_SWSA_Review_Report_PAS_standalone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 268 019 245 328 63 220 57 760
II. Koszt własny sprzedaży -211 699 -216 453 -49 935 -50 961
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 966 -12 902 3 530 -3 038
IV. Zysk (strata) brutto 13 259 -7 467 3 128 -1 758
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 255 -12 992 2 419 -3 059
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 113 -21 848 -3 329 -5 144
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 794 6 160 -2 546 1 450
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 799 11 576 660 2 726
IX. Aktywa razem 506 801 483 997 116 196 116 041
X. Zobowiązania razem 311 328 299 653 71 379 71 844
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 277 796 264 875 63 691 63 505
XII. Kapitał własny 161 638 151 190 37 059 36 249
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 829 867
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 031 129 089 33 266 30 392
XV. Koszt własny sprzedaży -110 818 -109 494 -26 140 -25 779
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 184 3 614 3 346 851
XVII. Zysk (strata) brutto 11 834 10 845 2 791 2 553
XVIII. Zysk (strata) netto 9 186 8 041 2 167 1 893
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 358 -7 263 -320 -1 710
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 453 -15 059 -2 230 -3 545
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 233 21 360 -999 5 029
XXII. Aktywa razem 347 563 353 257 79 687 84 696
XXIII. Zobowiązania razem 174 200 185 628 39 939 44 505
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 150 261 161 082 34 451 38 620
XXV. Kapitał własny 173 363 167 629 39 748 40 190
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 829 867


Poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu 30.06.2018
EUR=4,3616; 31.12.2017 EUR=4,1709. Poszczególne pozycje śródrocznego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym I półrocze 2018 EUR=4,2395; I
półrocze 2017 EUR=4,2474. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2018.pdfSrodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2018.pdf Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2018.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
18 SWSA Review Report PAS consolidated.pdf18 SWSA Review Report PAS consolidated.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
18 SWSA Review Report PAS standalone.pdf18 SWSA Review Report PAS standalone.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-11 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu
2018-09-11 Sławomir Woźniak Wiceprezes Zarządu
2018-09-11 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki