REKLAMA
PIT 2023

SANWIL HOLDING SA: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A.

2023-07-17 15:07
publikacja
2023-07-17 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-17
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2023 r.
postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 16 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki,
przyjętych uchwałami nr 14/VI/2023 – 21/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
28 czerwca 2023 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 3/2023).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 14/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 14 Statutu Spółki, w ten sposób,
że dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380(1) w § 1 i 2 Kodeksu
spółek handlowych.

- zgodnie z uchwałą nr 15/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 15 Statutu Spółki, w ten sposób,
że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

Art. 15. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do działania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie
z prokurentem. Powyższe zasady reprezentacji nie uchybiają zasadom reprezentacji Spółki w przypadku
powołania prokury samodzielnej.

- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, w ten
sposób, że został on skreślony,

- zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, w ten
sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać inne osoby funkcyjne.

- zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, w ten
sposób, że otrzymały one nowe, następujące brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie
może tego uczynić, przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek
Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność osoba
wskazana przez Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, bądź osoby wskazanej przez Przewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

- zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 20 ust. 3, 8 i 9 Statutu Spółki,
w ten sposób, że ust. 3 i 8 otrzymały nowe, następujące brzmienie:

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady
Nadzorczej winny zostać wysłane zaproszeniami co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez
członków Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto
odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu
uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym
wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści
projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za
pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

zaś ust. 9 został skreślony,

- zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, w ten
sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach
Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
4) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub
zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów
netto Spółki, według ostatniego bilansu,
5) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub
jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
7) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę.

- zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, w ten
sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się ono
odbyć do końca czerwca każdego roku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-17 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki