REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2021-03-26 06:38
publikacja
2021-03-26 06:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SanokRubberJSF2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SanokRubberJSF2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 678 718,00 745 052,00 151 697,00 173 195,00
II. Zysk operacyjny 55 344,00 56 229,00 12 370,00 13 071,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 42 953,00 12 110,00 9 600,00 2 815,00
IV. Zysk netto 43 297,00 34 328,00 9 677,00 7 980,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 141 841,00 93 196,00 31 702,00 21 664,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -102 752,00 -69 537,00 -22 966,00 -16 165,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 220,00 -34 148,00 -1 837,00 -7 938,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 30 905,00 -10 491,00 6 907,00 -2 439,00
IX. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 1,61 1,28 0,36 0,30
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,57 1,25 0,35 0,29
XIV. Aktywa razem 933 177,00 863 788,00 202 214,00 202 839,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 118 168,00 208 285,00 25 606,00 48 910,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 281 043,00 164 019,00 60 900,00 38 516,00
XVII. Kapitał własny 533 966,00 491 484,00 115 707,00 115 412,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 165,00 1 262,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml List Prezesa Zarządu
SanokRubberJSF2020.xhtmlSanokRubberJSF2020.xhtml sprawozdanie finansowe za 2020 rok
SanokRubberJSF2020.xhtml.xadesSanokRubberJSF2020.xhtml.xades podpisy do sprawozdania finansowego
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtmlSanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml.xadesSanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działaności
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmloswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmlinformacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
Oswiadczenie_RN.xhtmlOswiadczenie_RN.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN_ocena.xhtmlRN_ocena.xhtml ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki