REKLAMA

ROPCZYCE: wyniki finansowe

2018-08-09 18:40
publikacja
2018-08-09 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
ZMR_PSr_2018__Skonsolidowany_raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2018__Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2018__Raport_bieglego_rewidenta_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2018___Raport_bieglego_rewidenta_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 182 398 132 589 43 024 31 217
II. Koszt własny sprzedaży 134 261 105 720 31 670 24 891
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 771 9 929 6 315 2 338
IV. Zysk (strata) brutto 21 069 9 015 4 970 2 122
V. Zysk (strata) netto 8 778 7 132 2 071 1 679
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 727 381 6 987 488 4 727 381 6 987 488
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,86 1,02 0,44 0,24
VIII. Aktywa trwałe a) 237 656 250 485 54 488 60 055
IX. Aktywa obrotowe a) 209 640 182 682 48 065 43 799
X. Kapitał własny a) 242 446 293 611 55 586 70 395
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 88 536 86 053 20 299 20 632
XII. Zobowiązania krótkoterminowe a) 116 314 89 946 26 668 21 565
XIII. Liczba akcji a) 4 352 627 6 987 488 4 352 627 6 987 488
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 55,70 42,02 12,77 10,07
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 115 19 691 263 4 636
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 286 -2 237 -775 -527
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 211 -16 661 1 465 -3 923


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN/EURO) prezentowane są na koniec poprzedniego
okresu obrotowego tj. 31.12.2017Kurs EURO/PLN 30.06.2017
31.12.2017 30.06.2018- dla danych bilansowych 4,2265 4,1709 4,3616-
dla danych rachunku zysków i strat 4,2474 4,2447 4,2394Do
przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu
będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZMR PSr 2018 _Skonsolidowany raport półroczny.pdfZMR PSr 2018 _Skonsolidowany raport półroczny.pdf ZMR PSr 2018 - Skonsolidowany raport półroczny
ZMR PSr 2018 _Sprawozdanie z działalności.pdfZMR PSr 2018 _Sprawozdanie z działalności.pdf ZMR PSr 2018 - Sprawozdanie z działalności
ZMR PSr 2018 _Raport biegłego rewidenta jednostkowy.pdfZMR PSr 2018 _Raport biegłego rewidenta jednostkowy.pdf ZMR PSr 2018 - Raport biegłego rewidenta jednostkowy
ZMR PSr 2018 _ Raport biegłego rewidenta skonsolidowany.pdfZMR PSr 2018 _ Raport biegłego rewidenta skonsolidowany.pdf ZMR PSr 2018 - Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-09 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2018-08-09 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2018-08-09 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki