REKLAMA

ROCCA: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2023-10-03 16:07
publikacja
2023-10-03 16:07
Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 2 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie w przedmiocie zarejestrowania zmian §6 ust. 2 i §36 Statutu Spółki, które zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2023 r.

- Dotychczasowa treść §6 ust. 2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, będzie:
13Produkcja wyrobów tekstylnych,
14Produkcja odzieży,
15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
16Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
17Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
24Produkcja metali,
25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
27Produkcja urządzeń elektrycznych,
28Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
31Produkcja mebli,
32Pozostała produkcja wyrobów,
33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
43Roboty budowlane specjalistyczne,
45Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
49Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
95Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
96Pozostała indywidualna działalność usługowa.”


- Obecna treść §6 ust. 2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, będzie:
13Produkcja wyrobów tekstylnych,
14Produkcja odzieży,
15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
16Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
17Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
24Produkcja metali,
25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
27Produkcja urządzeń elektrycznych,
28Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
31Produkcja mebli,
32Pozostała produkcja wyrobów,
33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
43Roboty budowlane specjalistyczne,
45Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
49Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
85 Edukacja;
95Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
96Pozostała indywidualna działalność usługowa.”


- Dotychczasowa treść §36 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu lub Warszawie.”

- Obecna treść §36 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu, Bielsku-Białej lub Warszawie.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20231003_160746_0000149604_0000154588.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki