REKLAMA
PIT 2023

RELPOL: wyniki finansowe

2023-11-20 07:50
publikacja
2023-11-20 07:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 688 113 521 28 770 24 215
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 069 4 398 1 981 938
III. Zysk (strata) brutto 8 571 1 505 1 872 321
IV. Zysk (strata) netto 7 083 718 1 547 153
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -342 -3 682 -75 -785
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 175 -11 016 -1 130 -2 350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 580 11 779 782 2 513
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 937 -2 919 - 423 -622
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022
X. Aktywa razem 141 680 142 286 30 563 30 339
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 144 7 747 3 051 1 652
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 208 38 058 5 222 8 115
XIII. Kapitał własny ogółem 103 328 96 481 22 290 20 572
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 365 10 245
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,79 0,09 0,17 0,02
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,74 0,07 0,16 0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,75 9,99 2,32 2,05
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTRKOWEGO RELPOL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 561 108 945 28 742 23 239
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 480 4 425 1 634 944
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 868 4 621 1 500 986
XXIV. Zysk (strata) netto 5 608 3 872 1 225 826
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -989 -2 257 -216 -481
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 837 -10 996 -1 057 -2 346
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 580 11 779 782 2 513
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 246 -1 474 -491 -314
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022
XXX. Aktywa razem 141 010 142 289 30 419 30 339
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 14 115 7 716 3 045 1 645
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 25 761 39 047 5 557 8 326
XXXIII. Kapitał własny 101 134 95 526 21 817 20 368
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 365 10 245
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,64 0,46 0,14 0,10
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,58 0,40 0,13 0,09
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,52 9,94 2,27 2,12
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2023.pdfSprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2023.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za III kw. 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Krzysztof Pałgan Prezes Zarządu
2023-11-20 Monika Kuriata Wiceprezes Zarządu
2023-11-20 Bartłomiej Szydłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki