REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2023-09-14 08:17
publikacja
2023-09-14 08:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_fin_skons_GK_Relpol_SA-PS_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finan_Relpol_skroc_SA-P_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 740 77 686 21 405 16 733
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 133 3 786 2 630 815
III. Zysk (strata) brutto 11 319 885 2 454 191
IV. Zysk (strata) netto 9 190 10 1 992 2
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 544 -1 179 -985 -254
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 218 -4 631 -264 -997
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 931 2 561 2 370 551
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 5 169 -3 249 1 121 -700
IX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2023 Stan na 30.06.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 30.06.2022
X. Aktywa razem 156 109 130 221 35 078 27 821
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 583 3 793 3 277 810
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 084 30 850 8 108 6 591
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 105 442 95 578 23 693 20 420
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 796 10 265
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Zysk zanualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,08 0,28 0,23 0,06
XVII. Zysk (strata) okresu na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,96 0,00 0,21 0,00
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję przypadającą akcjonariuszom jedn. dominującej (w zł/ EUR) 10,97 9,95 2,47 2,13
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO RELPOL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 635 73 183 21 382 15 763
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 934 3 775 2 370 813
XXII. Zysk (strata) brutto 10 021 4 235 2 172 912
XXIII. Zysk (strata) netto 8 040 3 386 1 743 729
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 995 93 -1 083 20
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -873 -4 632 -189 -998
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 931 2 561 2 370 552
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 5 063 -1 978 1 098 -426
XXVIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2023 Stan na 30.06.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 30.06.2022
XXIX. Aktywa razem 155 564 130 040 34 956 27 890
XXX. Zobowiązania długoterminowe 14 413 3 645 3 239 779
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 37 585 32 199 8 445 6 879
XXXII. Kapitał własny 103 566 94 696 23 272 20 232
XXXIII. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 796 10 265
POZOSTAŁE
XXXIV. Liczba akcji w szt. 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Zysk zannualizowany (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,61 0,18 0,08
XXXVII. Zysk za okres sprawozdawczy na 1 akcję 0,84 0,35 0,18 0,08
XXXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 10,78 9,85 2,42 2,11
XXXIX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_fin_skons_GK_Relpol_SA-PS_2023.pdfSprawozdanie_fin_skons_GK_Relpol_SA-PS_2023.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
RELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF.pdfRELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF.pdf Raport biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Połroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_2023.pdfPołroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_2023.pdf Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie_finan_Relpol_skroc_SA-P_2023.pdfSprawozdanie_finan_Relpol_skroc_SA-P_2023.pdf Sprawozdanie finansowe Relpol S.A.
RELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF.pdfRELPOL_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF.pdf Raport biegłego z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-14 Przysztof Pałgan Prezes Zarządu
2023-09-14 Monika Kuriata Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki