REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2021-04-30 17:09
publikacja
2021-04-30 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Reino_Capital_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_list_do_akcjonariuszy_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
REINO_Capital_SF_jednostkowe_31.12.2020_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_szd_gk_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_ws._ladu_korporacyjnego_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_komitet_audytu_rn_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_wybor_firmy_audytorskiej_informacja_zarzadu_2021-04-30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_wybor_firmy_audytorskiej__rn_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2020_ocena_rn_2021-04-30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2020 - 31.12.2020 1.01.2019 - 31.12.2019 1.01.2020 - 31.12.2020 1.01.2019 - 31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży 1 412 483 316 112
III. Strata z działalności operacyjnej (2 223) (811) (497) (189)
IV. Strata brutto (2 387) (389) (534) (90)
V. Zysk (strata) netto (2 180) (368) (487) (86)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 179) (621) (487) (144)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 738) (5 391) (388) (1 253)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 102 6 826 693 1 587
IX. Przepływy pieniężne netto razem (814) 814 (182) 189
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,051) (0,009) (0,011) (0,0022)
XI. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 70 999 67 559 15 385 15 865
XIII. Inwestycje długoterminowe 63 859 63 086 13 838 14 814
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3 229 1 273 700 299
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 321 659 936 155
XVI. Kapitał własny 63 361 65 541 13 730 15 391
XVII. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 364 7 298
XVIII. Liczba akcji 42 478 050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,49 1,69 0,32 0,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu
będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresuKurs EUR/ PLN-
dla danych bilansowych na dzień 31.12.2020- 4,6148 PLN, na dzień
31.12.2019- 4,2585 PLN- dla danych rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych- na dzień 31.12.2020- 4,4742 PLN,
na dzień 31.12.2019- 4,3018PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Reino Capital_BSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdfReino Capital_BSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_list do akcjonariuszy_2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020_list do akcjonariuszy_2021-04-30.pdf List do Akcjonariuszy
REINO Capital_SF jednostkowe_31.12.2020_final-sig.pdfREINO Capital_SF jednostkowe_31.12.2020_final-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie fnansowe REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_szd gk_final-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_szd gk_final-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_oświadczenie ws. ładu korporacyjnego_final-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_oświadczenie ws. ładu korporacyjnego_final-sig.pdf Oświadczenie ws. Ładu Korporacyjnego
rnc_raport roczny 2020_oświadczenie komitet audytu_rn 2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020_oświadczenie komitet audytu_rn 2021-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
rnc_raport roczny 2020_wybór firmy audytorskiej_informacja zarzadu 2021-04-30-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_wybór firmy audytorskiej_informacja zarzadu 2021-04-30-sig.pdf Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
rnc_raport roczny 2020 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ rn 2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ rn 2021-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
reino_rnc_raport roczny 2020_ocena rn_2021-04-30_final.pdfreino_rnc_raport roczny 2020_ocena rn_2021-04-30_final.pdf Ocena sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Przeplasko Główna Księgowa Małgorzata Przeplasko
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki