2,4700 zł
-0,80% -0,0200 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_Raport_1-3Q2018_09.11.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 621 82 826 20 600 19 458
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 094 8 381 2 373 1 969
III. Zysk (strata) brutto 6 379 6 370 1 500 1 496
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 4 294 5 533 1 010 1 300
V. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 5 057 5 751 1 189 1 351
VI. - z działalności zaniechanej (tys. zł) -763 -218 -179 -51
VII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -267 -76 -63 -18
VIII. Aktywa razem 370 327 327 977 86 699 78 635
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 137 149 151 469 32 109 36 316
X. Należności krótkoterminowe 42 989 33 933 10 064 8 136
XI. Należności długoterminowe 1 003 1 003 235 240
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 139 156 80 405 32 579 19 278
XIII. Zobowiązania długoterminowe 62 792 78 541 14 701 18 831
XIV. Kapitał własny 168 379 169 031 39 420 40 526
XV. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 268 6 419
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 409 235 4 093 55
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 786 -4 207 -890 -988
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -839 1 579 -197 371
XIX. Zmiana stanu środków pieniężnych 12 784 -2 393 3 006 -562
XX. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXI. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,16 0,21 0,04 0,05
XXIV. - z działalności kontynuowanej (zł) 0,19 0,21 0,04 0,05
XXV. - z działalności zaniechanej (zł) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,16 0,21 0,04 0,05
XXVII. - z działalności kontynuowanej (zł) 0,20 0,21 0,05 0,05
XXVIII. - z działalności zaniechanej (zł) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 6,31 1,47 1,51
XXX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 6,31 1,47 1,51
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 776 82 829 18 755 19 459
XXXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 799 8 192 1 598 1 925
XXXIII. Zysk (strata) brutto 4 505 6 178 1 059 1 451
XXXIV. Zysk (strata) netto 3 901 5 559 917 1 306
XXXV. Aktywa razem 333 218 304 064 78 011 72 901
XXXVI. Rzeczowe aktywa trwałe 138 342 133 325 32 388 31 966
XXXVII. Należności krótkoterminowe 45 379 31 605 10 624 7 578
XXXVIII. Należności długoterminowe 1 003 1 003 235 240
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 102 856 65 821 24 080 15 781
XL. Zobowiązania długoterminowe 62 071 73 853 14 532 17 707
XLI. Kapitał własny 168 291 164 390 39 399 39 414
XLII. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 268 6 419
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 780 -2 471 1 124 -581
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 212 -2 369 -990 -557
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 581 2 870 607 674
XLVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 3 149 -1 970 740 -463
XLVII. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XLIX. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
L. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,15 0,21 0,03 0,05
LI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,15 0,21 0,03 0,05
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 6,14 1,47 1,47
LIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 6,14 1,47 1,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POZBUD_Raport_1-3Q2018_09.11.2018.pdfPOZBUD_Raport_1-3Q2018_09.11.2018.pdf Rapoert 3Q2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2018-11-09 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.