6,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_inform_do_raportu_kwartalnego_POLWAX_za_I_Q_2019(005).pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawo_finan_POLWAX_za_I_Q_2019_r_v02.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 342 49 340 9 387 11 808
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 887 1 653 -672 396
III. Zysk (strata) brutto -3 029 1 685 -705 403
IV. Zysk (strata) netto -2 476 1 368 -576 327
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 054 20 887 478 4 999
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 945 -2 736 -1 383 -655
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 967 -18 640 2 784 -4 461
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 076 -489 1 879 -117
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 204 159 198 614 47 464 46 189
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 735 76 713 19 700 17 840
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 273 339 63 79
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 500 70 412 18 250 16 375
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 424 121 901 27 765 28 349
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 120 120
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,24 0,13 -0,06 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 0,13 -0,06 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,59 11,84 2,70 2,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,59 11,84 2,70 2,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostale inform do raportu kwartalnego POLWAX za I Q 2019(005).pdfPozostale inform do raportu kwartalnego POLWAX za I Q 2019(005).pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-05-14 Tomasz Nadolski Wiceprezes Zarządu
2019-05-14 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 123 460 119 176 71 721
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 530 559 219
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 121 222 117 431 69 742
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 708 1 186 1 760
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 708 1 186 1 760
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 80 699 79 438 79 150
1. Zapasy 49 803 49 036 48 491
2. Należności krótkoterminowe 17 317 26 076 27 695
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 17 317 26 076 27 695
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 087 4 007 1 354
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 087 4 007 1 354
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 13
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 087 4 007 1 341
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 492 319 1 610
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 204 159 198 614 150 871
PASYWA
I. Kapitał własny 119 424 121 901 105 708
1. Kapitał zakładowy 515 515 515
2. Kapitał zapasowy 98 725 98 726 81 514
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 560 0 17 211
6. Zysk (strata) netto -2 476 17 560 1 368
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 735 76 713 45 163
1. Rezerwy na zobowiązania 4 640 4 604 6 583
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 517 548 578
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 122 4 056 5 996
a) długoterminowa 3 513 3 513 3 497
b) krótkoterminowa 609 543 2 499
1.3. Pozostałe rezerwy 1 0 9
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 0 9
2. Zobowiązania długoterminowe 273 339 13 864
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 273 339 13 864
3. Zobowiązania krótkoterminowe 78 500 70 412 23 248
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 77 912 70 159 22 451
3.4. Fundusze specjalne 588 253 797
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 322 1 358 1 468
4.1. Ujemna wartość firmy 1 322 1 358 1 468
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 204 159 198 614 150 871
Wartość księgowa 119 424 286 121 900 564 105 708 243
Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,59 11,84 10,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,59 11,84 10,26


wartość księgowa na 31.03.2019r.=119.424.285,62zł ; wartość księgowa na
31.12.2018r.=121.900.563,77zł ; wartośc księgowa na
31.03.2018r.=105.708.243,39zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 60 540 60 607 37 831
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 60 540 60 607 37 831
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 37 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 153 177 248
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 30 39 63
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 42 51 77
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 51 59 85
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 17 20 28
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 247 261 330
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 60 540 60 607 37 831
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 342 49 340
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 331 49 318
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 497 42 611
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 486 42 590
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 21
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 845 6 729
IV. Koszty sprzedaży 1 671 1 648
V. Koszty ogólnego zarządu 3 388 3 500
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 214 1 581
VII. Pozostałe przychody operacyjne 356 1 491
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 0
2. Dotacje 278 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27 1 433
4. Inne przychody operacyjne 50 58
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 29 1 419
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 362
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 24
3. Inne koszty operacyjne 14 33
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 887 1 653
X. Przychody finansowe 117 276
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 117 112
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 154
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 10
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 259 244
1. Odsetki w tym: 218 110
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 41 134
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -3 029 1 685
XIII. Podatek dochodowy -553 317
a) część bieżąca -522 391
b) część odroczona -31 -74
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XV. Zysk (strata) netto -2 476 1 368
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 716 042 15 163 683
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 0,13
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 121 900 104 340 104 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 121 900 104 340 104 340
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 98 725 81 514 81 514
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 17 211 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 17 211 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 211 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 725 98 725 81 514
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 560 17 211 17 211
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 560 17 211 17 211
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 560 17 211 17 211
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 17 211 0
- - podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 211 0
- - wypłata dywidendy 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 560 0 17 211
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17 560 0 17 211
6. Wynik netto -2 476 17 560 1 368
a) zysk netto 0 17 560 1 368
b) strata netto 2 476 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 119 424 121 900 105 708
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119 424 121 900 105 708
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 476 1 368
II. Korekty razem 4 530 19 519
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 216 1 223
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 -7
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 176 83
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -170
6. Zmiana stanu rezerw 36 401
7. Zmiana stanu zapasów -767 -7 372
8. Zmiana stanu należności 8 759 28 648
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 877 -1 979
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 731 -1 308
11. Inne korekty -277 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 054 20 887
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 7 967
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 7 961
II. Wydatki 5 946 10 703
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 946 2 716
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 7 987
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 945 -2 736
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 280 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 12 003 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 277 0
II. Wydatki 313 18 640
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 18 331
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 71 72
8. Odsetki 242 237
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 11 967 -18 640
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 076 -489
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 080 -482
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 7
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 005 1 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 081 1 350
- o ograniczonej możliwości dysponowania 119 133
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do sprawo finan POLWAX za I Q 2019 r v02.pdfInformacja dodatkowa do sprawo finan POLWAX za I Q 2019 r v02.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2019 roku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.