6,68 zł
-16,08% -1,28 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwart_POLWAX_za_3Q2018r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_3Q2018r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 973 205 247 46 308 48 219
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 679 19 083 3 921 4 483
III. Zysk (strata) brutto 16 214 18 191 3 812 4 274
IV. Zysk (strata) netto 13 097 14 648 3 079 3 441
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 664 -11 327 -3 918 -2 661
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 265 -16 422 -4 059 -3 858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 641 28 355 8 379 6 661
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 712 606 402 142
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 231 567 170 527 54 213 40 885
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 130 66 187 26 720 15 869
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 409 13 879 96 3 328
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 902 44 621 25 027 10 698
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 437 104 340 27 494 25 016
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 121 123
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,27 1,42 0,30 0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,27 1,42 0,30 0,33
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,40 10,13 2,67 2,43
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,40 10,13 2,67 2,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdfPozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-16 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2018-11-16 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
2018-11-16 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 92 772 78 532 70 912 66 311
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 198 208 235 251
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 91 199 76 883 68 908 64 777
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 375 1 441 1 769 1 283
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 375 1 441 1 769 1 283
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 138 795 103 455 99 615 129 713
1. Zapasy 57 664 67 819 41 119 54 726
2. Należności krótkoterminowe 76 683 33 242 56 343 70 932
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 76 683 33 242 56 343 70 932
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 554 1 143 1 823 2 961
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 554 1 143 1 823 2 961
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 12 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 542 1 143 1 823 2 961
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 894 1 251 330 1 094
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 231 567 181 987 170 527 196 024
PASYWA
I. Kapitał własny 117 437 108 186 104 340 101 778
1. Kapitał zakładowy 515 515 515 515
2. Kapitał zapasowy 98 725 98 726 81 514 81 515
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 13 097 3 845 17 211 14 648
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 130 73 801 66 187 94 246
1. Rezerwy na zobowiązania 5 425 6 014 6 183 5 701
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 403 489 660 491
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 022 5 525 5 491 5 210
a) długoterminowa 3 497 3 497 3 497 3 751
b) krótkoterminowa 1 525 2 028 1 994 1 459
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 32 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 32 0
2. Zobowiązania długoterminowe 409 479 13 879 7 384
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 409 479 13 879 7 384
3. Zobowiązania krótkoterminowe 106 902 65 877 44 621 79 485
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 106 580 65 400 44 404 79 210
3.4. Fundusze specjalne 322 477 217 275
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 394 1 431 1 504 1 676
4.1. Ujemna wartość firmy 1 394 1 431 1 504 1 541
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 135
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 135
P a s y w a r a z e m 231 567 181 987 170 527 196 024
Wartość księgowa 117 437 310 108 185 615 104 340 507 101 777 889
Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,40 10,50 10,13 9,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,40 10,50 10,13 9,88


Wartość księgowa na 30.09.2018r. =
117.437.309,62zł ; wartość księgowa na 30.06.2018r.= 108.185.614,89;
wartość księgowa na 31.12.2017r.= 104.340.506,86zł ; wartość księgowa na
30.09.2017r.=101.777.889,08zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 37 673 37 739 37 883 37 621
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 673 37 739 37 883 37 621
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 37 000 37 000 37 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 200 224 271 294
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 47 55 71 79
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 60 69 86 97
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 68 77 94 113
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 23 26 31 38
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 275 288 330 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 37 673 37 739 37 883 37 621
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 98 617 196 973 94 903 205 247
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98 572 196 867 91 624 201 679
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 106 3 279 3 568
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 883 162 254 76 975 168 071
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 79 839 162 149 73 881 164 685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 105 3 094 3 386
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 734 34 719 17 928 37 176
IV. Koszty sprzedaży 3 773 7 955 3 858 7 522
V. Koszty ogólnego zarządu 3 166 10 419 4 011 11 207
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 795 16 345 10 059 18 447
VII. Pozostałe przychody operacyjne 183 1 716 391 772
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 50 0 0 28
2. Dotacje 0 0 286 411
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 74 1 504 59 49
4. Inne przychody operacyjne 59 212 46 284
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 1 382 25 136
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 318 4 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 14 0 5
3. Inne koszty operacyjne 5 50 21 131
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 969 16 679 10 425 19 083
X. Przychody finansowe 148 387 96 125
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 54 137 4 103
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 45 238 11 22
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 49 12 81 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 689 852 484 1 017
1. Odsetki w tym: 460 735 406 681
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 25
4. Inne 229 117 78 311
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 11 428 16 214 10 037 18 191
XIII. Podatek dochodowy 2 176 3 117 1 946 3 543
a) część bieżąca 2 196 2 981 1 990 3 725
b) część odroczona -20 136 -44 -182
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 9 252 13 097 8 091 14 648
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 659 421 19 436 941
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 1,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 1,42


Zysk netto zannualizowany za 3 kwartały 2018 r.= 15.659.420,54zł ; zysk
netto zannualizowany za 3 kwartały 2017 r.= 19.436.940,52zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 108 186 104 340 87 130 87 130
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 108 186 104 340 87 130 87 130
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 98 725 81 514 60 640 60 640
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 17 211 20 874 20 875
a) zwiększenia (z tytułu) 0 17 211 20 874 20 875
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 211 20 874 20 875
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- wypłaty dywidendy 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 725 98 725 81 514 81 515
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 845 17 211 20 874 20 874
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 845 17 211 20 874 20 874
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 845 17 211 20 874 20 874
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 17 211 20 874 20 874
- - podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 211 20 874 20 874
- - wypłata dywidendy 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 845 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 845 0 0 0
6. Wynik netto 9 252 13 097 17 211 14 648
a) zysk netto 9 252 13 097 17 211 14 648
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 117 437 117 437 104 340 101 778
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 104 340 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 9 252 13 097 8 091 14 648
II. Korekty razem -29 167 -29 761 -33 177 -25 975
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 232 3 688 1 203 3 582
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -6 -18 -6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 435 717 409 661
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -145 -301 -88 -25
6. Zmiana stanu rezerw -589 -757 -76 -1 342
7. Zmiana stanu zapasów 10 155 -16 545 14 222 -20 640
8. Zmiana stanu należności -43 442 -20 340 -37 109 -14 730
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 786 4 063 -11 820 7 566
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 387 -280 351 -531
11. Inne korekty 0 0 -251 -510
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -19 915 -16 664 -25 086 -11 327
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 6 417 19 112 12 148 26 156
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69 75 0 38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 6 348 19 037 12 148 26 118
II. Wydatki 14 615 36 377 17 159 42 578
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 338 13 173 -1 682 2 100
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 6 277 23 204 18 841 40 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 198 -17 265 -5 011 -16 422
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 31 030 36 738 30 172 29 355
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 31 030 36 738 29 921 28 845
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 251 510
II. Wydatki 505 1 097 471 1 000
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70 226 62 185
8. Odsetki 435 871 409 815
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 30 525 35 641 29 701 28 355
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 412 1 712 -396 606
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 398 1 719 -378 612
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 6 18 6
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 139 1 839 3 341 2 339
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 551 3 551 2 945 2 945
- o ograniczonej możliwości dysponowania 78 138 50 50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdfInformacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl