REKLAMA
RPP

POLTREG S.A.: wyniki finansowe

2022-11-25 19:54
publikacja
2022-11-25 19:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_11_25_Poltreg_S.A_-_raport_kwartalny_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 699 599 149 131
II. Pozostałe przychody operacyjne 2 554 1 611 545 353
III. Strata na działalności operacyjnej -3 252 -1 571 -694 -345
IV. Strata przed opodatkowaniem -1 494 -1 528 -319 -335
V. Strata netto -1 494 -1 528 -319 -335
VI. Całkowite straty ogółem -1 494 -1 528 -319 -335
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 120 -495 -666 -109
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 962 -745 -632 -163
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -219 -555 -47 -122
X. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych -6 301 -1 795 -1 344 -394
XI. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - podstawowa -0,32 -0,46 -0,07 -0,1
XII. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - rozwodniona -0,31 -0,39 -0,07 -0,09
XIII. Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
XIV. Aktywa razem 120 447 109 127 24 733 23 726
XV. Kapitał własny 101 515 103 009 20 954 22 396W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli
"Wybrane dane finansowe" na EUR pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu
kończącym okres sprawozdawczy.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs
stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu
sprawozdawczego.
Średnia w okresie sprawozdawczym:
01.01.2022-30.09.2022: 1 EUR = 4,6880 zł
01.01.2021-31.12.2021: 1 EUR = 4,5775 zł
01.01.2021-30.09.2021: 1 EUR = 4,5585 zł
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.09.2022: 1 EUR = 4,8698 zł
31.12.2021: 1 EUR = 4,5994 zł
30.09.2021: 1 EUR = 4,6329 zł
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022_11_25 Poltreg S.A - raport kwartalny Q3 2022.pdf2022_11_25 Poltreg S.A - raport kwartalny Q3 2022.pdf Kwartalny raport finansowy Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu Piotr Trzonkowski
2022-11-25 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
2022-11-25 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu Mariusz Jabłoński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki