REKLAMA
RPP

POLTREG S.A.: wyniki finansowe

2022-08-31 17:06
publikacja
2022-08-31 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PolTREG_2022_06_30_Poltreg_S.A_-_Sprawozdanie_finansowe_H1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PolTREG_2022_06_30_Poltreg_S.A_-_Sprawozdanie__z_dzialalnosci_H1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PolTREG_2022_06_30_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 599 400 129 88
II. Pozostałe przychody operacyjne 2 004 1 108 431 244
III. Strata na działalności operacyjnej -1 841 -651 -396 -143
IV. Strata przed opodatkowaniem -964 -605 -207 -133
V. Strata netto -964 -605 -207 -133
VI. Całkowite straty ogółem -964 -605 -207 -133
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -679 682 -146 150
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -523 -745 -113 -164
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -79 -506 -17 -111
X. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych -1 281 -569 -276 -125
XI. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - podstawowa -0,21 -0,18 -0,04 -0,04
XII. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - rozwodniona -0,21 -0,15 -0,04 -0,03
XIII. Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
XIV. Aktywa razem 112 792 109 127 24 098 23 726
XV. Kapitał własny 102 045 103 009 21 802 22 396


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w
tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu
kończącym okres sprawozdawczy. Pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując
kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego.Średnia
w okresie sprawozdawczym:01.01.2022-30.06.2022: 1 EUR = 4,6427 zł01.01.2021-31.12.2021:
1 EUR = 4,5775 zł01.01.2021-30.06.2021: 1 EUR = 4,5472 złKurs
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.06.2022: 1 EUR =
4,6806 zł31.12.2021: 1 EUR = 4,5994 zł30.06.2021: 1
EUR = 4,5208 zł


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
PolTREG_2022_06_30 Poltreg S.A - Sprawozdanie finansowe H1 2022.pdfPolTREG_2022_06_30 Poltreg S.A - Sprawozdanie finansowe H1 2022.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
PolTREG_2022_06_30 Poltreg S.A - Sprawozdanie z działalności H1 2022.pdfPolTREG_2022_06_30 Poltreg S.A - Sprawozdanie z działalności H1 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
PolTREG_2022_06_30_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdfPolTREG_2022_06_30_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu Piotr Trzonkowski
2022-08-31 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
2022-08-31 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu Mariusz Jabłoński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki