REKLAMA

POLSKIE JADŁO S.A.: wyniki finansowe

2013-04-29 19:37
publikacja
2013-04-29 19:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE__ZA_ROK_2012_PJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STANOWISKO_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto zw sprzedaży produktów,towarów i materiałów 6511 10055 1560 2429
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21587 1136 -5172 274
III. Zysk ( strata) brutto -23140 1745 -5544 421
IV. Zysk (strata) netto -23140 1012 -5544 244
V. Całkowite dochody ogółem -22991 499 -5509 120
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 425 777 102 188
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 595 -159 143 -38
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -986 -703 -236 -170
IX. Przepływy pieniężne netto razem 34 -86 8 -21
X. Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprazedniego roku obrotowego) 22359 46898 5469 10618
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22853 24401 5590 5523
XII. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 227 15724 55 3560
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19978 5970 4887 1352
XIV. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -494 22496 -121 5093
XV. Kapitał zakładowy ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2338 2338 572 529
XVI. Liczba akcji ( w szt) 46752279 46752279 46752279 46752279
XVII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą -0,54 005 -0,13 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 0,48 0 012
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 PJ.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 PJ.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2012
STANOWISKO NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdfSTANOWISKO NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdf Oświadczenie zarządu spółki

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-29 Janusz Głowacki Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-29 Jadwiga Kocjan Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki