REKLAMA
PILNE

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2019-05-15 06:34
publikacja
2019-05-15 06:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Kwartalny_skonsolidowany_raport_1q2019_roku_zawierajacy_jednostkowa_kwartalna_informacje_finansowa_sing-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 352 897 348 269 82 111 83 350
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej -11 511 3 548 -2 678 849
III. Zysk / (strata) brutto -18 038 -1 634 -4 197 -391
IV. Zysk / (strata) netto -17 941 -1 011 -4 174 -242
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -17 941 -1 052 -4 174 -252
VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 41 0 10
VII. Inne całkowite dochody netto 508 1 671 118 400
VIII. Łączne całkowite dochody -17 433 660 -4 056 158
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -17 433 619 -4 056 148
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym 0 41 0 10
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 065 85 566 -6 065 20 478
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 947 -6 571 -686 -1 573
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 708 -10 143 -2 026 -2 427
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -37 720 68 852 -8 777 16 478
XV. Aktywa trwałe razem 796 221 789 167 185 112 183 527
XVI. Aktywa obrotowe razem 949 048 1 081 696 220 642 251 557
XVII. Aktywa razem 1 745 269 1 870 863 405 754 435 084
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 437 215 426 607 101 647 99 211
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 647 814 766 583 150 609 178 275
XX. Kapitał własny razem 660 240 677 673 153 498 157 598
XXI. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 110 022 110 055
XXII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIV. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) -0,076 -0,004 -0,018 0,016
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXV. Przychody ze sprzedaży 113 747 95 602 26 466 22 880
XXVI. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 2 442 -2 023 568 -484
XXVII. Zysk / (strata) brutto -13 584 9 929 -3 161 2 376
XXVIII. Zysk / (strata) netto -11 605 8 515 -2 700 2 038
XXIX. Inne całkowite dochody netto 0 0 0 0
XXX. Łączne całkowite dochody -11 605 8 515 -2 700 2 038
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 121 140 314 -3 751 33 581
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 912 2 814 -2 772 673
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 142 -4 561 -498 -1 092
XXXIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -30 175 138 567 -7 021 33 163
XXXV. Aktywa trwałe razem 763 798 770 337 177 574 179 148
XXXVI. Aktywa obrotowe razem 453 038 553 877 105 326 128 809
XXXVII. Aktywa razem 1 216 836 1 324 214 282 900 307 957
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 311 277 330 013 72 368 76 747
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 349 953 426 990 81 360 99 300
XL. Kapitał własny razem 555 606 567 211 129 172 131 910
XLI. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 110 022 110 055
XLII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XLIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XLIV. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) -0,049 0,036 -0,011 0,009


'-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,3013 (dla danych na 31.03.2019 roku) oraz 4,300
(dla danych na koniec roku 2018), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2978
(dla danych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) oraz 4,1784
(dla danych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku), które są
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Kwartalny skonsolidowany raport 1q2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową sing-sig-sig-sig.pdfKwartalny skonsolidowany raport 1q2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową sing-sig-sig-sig.pdf KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Krzysztof Figat Prezes Zarządu
2019-05-14 Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu
2019-05-14 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu
2019-05-14 Sławomir Czech Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki