2,3200 zł
-2,32% -0,0550 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Polimex_Mostostal_za_2014_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Polimex_-_Mostostal_za_2014_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_z_badania_31_12_2014.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania-_31_12_2014.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31_12_2014.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży 2 102 197 2 362 752 501 801 561 090
II. Zysk/(strata) operacyjna -395 752 -173 607 -94 467 -41 227
III. Zysk/(strata) brutto -178 668 -257 835 -42 649 -61 229
IV. Zysk/(strata) netto -153 226 -260 889 -36 576 -61 954
V. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -153 226 -260 889 -36 576 -61 954
VI. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
VII. Inne całkowite dochody netto -35 782 76 503 -8 541 18 167
VIII. Całkowity dochód ogółem -189 008 -184 386 -45 117 -43 787
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -189 008 -184 386 -45 117 -43 787
X. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 003 -55 114 -5 968 -13 088
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 749 163 004 11 398 38 709
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 151 015 134 462 36 048 31 931
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 173 761 242 352 41 477 57 552
XV. Aktywa trwałe 908 997 1 347 640 213 264 324 952
XVI. Aktywa obrotowe 1 331 986 1 698 060 312 504 409 447
XVII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 450 614 97 476 105 721 23 504
XVIII. Aktywa, razem 2 691 597 3 143 176 631 489 757 903
XIX. Zobowiązania długoterminowe 873 115 308 695 204 846 74 435
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 120 588 2 471 279 262 907 595 891
XXI. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 266 336 - 62 486 -
XXII. Kapitał własny ogółem 431 558 363 202 101 250 87 578
XXIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 431 558 363 202 101 250 87 578
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
XXV. Kapitał podstawowy 173 238 58 695 40 644 14 153
XXVI. Liczba akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy 4 330 940 142 1 467 368 290 - -
XXVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe 2 294 130 422 273 165 435 - -
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty zwykłej na akcję 2 667 714 847 1 346 765 765 - -
XXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty rozwodnionej na akcję 3 432 324 721 1 619 931 200 - --
XXX. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,06 -0,19 -0,01 -0,05
XXXI. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,04 -0,16 -0,01 -0,04


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po
kursie 4,2623 (dla danych koniec roku 2014) oraz 4,1472 (dla danych na
koniec roku 2013), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na
dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1893 (dla danych za rok
2014) oraz 4,2110 (dla danych za rok 2013), które są średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2014 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2014 rok.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2014 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2014 rok
Opinia i raport z badania 31 12 2014.pdfOpinia i raport z badania 31 12 2014.pdf Opinia i raport z badania
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania- 31 12 2014.pdfOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania- 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31 12 2014.pdfOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Maciej Stańczuk p.o. Prezesa Zarządu
2015-03-23 Joanna Makowiecka - Gaca Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Cetnar Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jacek Czerwonka Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Karolina Bartulska Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (Kierownik ds. Raportowania i Konsolidacji)
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.