REKLAMA

POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.

2021-10-28 23:22
publikacja
2021-10-28 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_RB_36_2021_-_szacunkowe_wybrane_skonsolidowane_wyniki_finansowe_GK_Grupy_Azoty_Police_za_III_kwartal_oraz_9_miesiecy_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-28
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.

Na osiągnięte za 9 miesięcy 2021 roku oraz w III kwartale 2021 roku skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta znacząco wpłynęły przede wszystkim wysokie poziomy cen sprzedaży produktów i cen zakupu surowców na rynkach globalnych, które wynikały między innymi z dynamicznych wzrostów cen rynkowych obserwowanych od wielu miesięcy.

Najważniejsze czynniki wpływające na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta w III kwartale 2021 roku w kluczowych segmentach:

W Segmencie Nawozy obserwowano trend wzrostowy cen rynkowych wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego, ale także między innymi soli potasowej i fosforytów, czy uprawnień do emisji CO2). Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji. W III kwartale 2021 roku ceny rynkowe gazu były istotnie wyższe w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Równocześnie, w związku z rosnącymi cenami surowców na rynkach globalnych, ale także w kontekście relacji popytu i podaży, na rynku miały miejsce wzrosty cen rynkowych nawozów i produktów azotowych - obserwowane od początku 2021 roku, które miały swoją kontynuację w III kwartale. W następstwie wskazanych trendów, ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku ukształtowały się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Pod koniec raportowanego okresu na rynku pojawiły się informacje o ograniczaniu produkcji przez wiele firm konkurencyjnych. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, Emitent nie wstrzymał ani istotnie nie ograniczył produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

W Segmencie Pigmenty znacząco wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do III kwartału 2020 roku przyniósł efekt przewyższający negatywny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych czynników kosztowych (w tym wyższych cen ilmenitu, będącego podstawowym surowcem do produkcji pigmentów). Popyt na biel tytanową w Europie utrzymywał się na wysokim poziomie, przewyższającym podaż. Dostępność towaru pochodzenia chińskiego była niewielka, a import z Azji był mało opłacalny ze względów cenowych oraz logistycznych, w tym głównie wysokich kosztów frachtu.

Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto Emitenta w III kwartale 2021 roku i za 9 miesięcy 2021 roku stanowił wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (odpowiednio -14,3 mln zł oraz -29,7 mln zł), dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., wynikający przede wszystkim z wyceny instrumentów finansowych tej spółki, zabezpieczających przepływy pieniężne projektu „Polimery Police”, zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR, głównie na rzecz generalnego wykonawcy, dla których nie może być stosowana rachunkowość zabezpieczeń oraz z ujemnej wyceny bilansowej pożyczek.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
załącznik do RB 36_2021 - szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe GK Grupy Azoty Police za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.pdfzałącznik do RB 36_2021 - szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe GK Grupy Azoty Police za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.pdf Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe GK Grupy Azoty Police za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-28 Mariusz Grab Prezez Zarządu
2021-10-28 Anna Tarocińska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki