REKLAMA
RPP

POLENERGIA: wyniki finansowe

2022-11-23 18:26
publikacja
2022-11-23 18:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 5 143 130 1 932 520 1 097 079 423 939
II. Zysk z działalności operacyjnej 163 274 199 919 34 828 43 856
III. Zysk (strata) brutto 135 678 396 860 28 941 87 060
IV. Zysk (strata) netto 108 003 321 705 23 038 70 573
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 108 003 321 801 23 038 70 594
VI. Całkowite dochody za okres 211 841 373 963 45 188 82 037
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 130 161 154 003 27 765 33 784
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -599 172 -118 724 -127 809 -26 045
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 867 628 258 224 185 073 56 647
X. Przepływy pieniężne netto, razem 398 617 293 503 85 029 64 386
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,88 7,08 0,40 1,55
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,88 7,08 0,40 1,55
XV. Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31
XVI. Aktywa, razem 8 158 833 5 607 181 1 675 394 1 219 111
XVII. Zobowiązania 5 089 224 3 750 089 1 045 058 815 343
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 235 755 1 609 033 459 106 349 835
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 853 469 2 141 056 585 952 465 508
XX. Kapitał własny 3 069 609 1 857 092 630 336 403 768
XXI. Kapitał zakładowy 133 604 90 887 27 435 19 761
XXII. Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 45,95 40,87 9,44 8,89
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 45,95 40,87 9,44 8,89
XXVI. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
XXVII. 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 19 328 14 805 4 123 3 248
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej -27 415 -26 967 -5 848 -5 916
XXX. Zysk (strata) brutto 47 378 229 171 10 106 50 273
XXXI. Zysk (strata) netto 47 083 189 419 10 043 41 553
XXXII. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 47 083 189 419 10 043 41 553
XXXIII. Całkowity dochód za okres 47 083 189 419 10 043 41 553
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 021 -44 884 -2 138 -9 846
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -644 624 221 224 -137 504 48 530
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 747 575 -1 712 159 465 -376
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 92 930 174 628 19 823 38 308
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547
XXXIX. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,82 4,17 0,18 0,91
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,82 4,17 0,18 0,91
XLII. w tys. zł w tys. EUR
XLIII. Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31
XLIV. Aktywa, razem 2 499 243 1 702 053 513 213 370 060
XLV. Zobowiązania 36 618 287 187 7 519 62 440
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 13 331 6 290 2 737 1 368
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 287 280 897 4 782 61 073
XLVIII. Kapitał własny 2 462 625 1 414 866 505 693 307 620
XLIX. Kapitał zakładowy 133 604 90 887 27 435 19 761
L. Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547
LI. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,86 31,13 7,57 6,77
LIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,86 31,13 7,57 6,77


Wybrane
pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:


1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 9 miesięcy okresu
zakończonego dnia 30 września 2022 roku i 30 września 2021 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,6880 PLN oraz 1EUR = 4,5585 PLN


2_
pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 30 września 2022 roku -
1EUR = 4,8698 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2021 r.: = 4,5994 PLN


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Michał Michalski Prezes Zarządu
2022-11-23 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2022-11-23 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2022-11-23 Piotr Maciołek Członek Zarządu
2022-11-23 Jarosław Bogacz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki