REKLAMA

POLENERGIA: wyniki finansowe

2021-08-11 18:24
publikacja
2021-08-11 18:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Sprawozdanie-6M-2021_202108111680500847.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Raport-z-przegladu-6M-2021_202108111680500847.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Oswiadczenie-Zarzadu-6M-2021_202108111680500847.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 połrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 212 264 821 998 266 598 185 083
II. Zysk z działalności operacyjnej 141 261 97 570 31 066 21 969
III. Zysk (strata) brutto 347 921 77 608 76 514 17 474
IV. Zysk (strata) netto 279 923 64 487 61 560 14 520
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 279 998 64 490 61 576 14 521
VI. Całkowite dochody za okres 302 560 60 962 66 538 13 726
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 420 148 926 15 487 33 532
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 296 -35 419 4 903 -7 975
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 157 778 -17 235 34 698 -3 881
X. Przepływy pieniężne netto, razem 250 494 96 272 55 088 21 677
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,16 1,42 1,36 0,32
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,16 1,42 1,36 0,32
XV. Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31
XVI. Aktywa, razem 4 351 586 3 018 449 962 570 654 080
XVII. Zobowiązania 2 630 658 1 600 081 581 901 346 728
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 424 547 1 189 190 315 109 257 690
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 206 111 410 891 266 791 89 038
XX. Kapitał własny 1 720 928 1 418 368 380 669 307 352
XXI. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 104 19 695
XXII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,87 31,21 8,38 6,76
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,87 31,21 8,38 6,76
XXVI. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
XXVII. półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 9 644 7 736 2 121 1 742
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej -8 693 -8 219 -1 912 -1 851
XXX. Zysk (strata) brutto 241 692 14 012 53 152 3 155
XXXI. Zysk (strata) netto 198 847 14 974 43 730 3 372
XXXII. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 198 847 14 974 43 730 3 372
XXXIII. Całkowity dochód za okres 198 847 14 974 43 730 3 372
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -40 614 -1 770 -8 932 -399
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 234 025 27 005 51 466 6 080
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 151 -941 -253 -212
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 192 260 24 294 42 281 5 470
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXIX. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,38 0,33 0,96 0,07
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,38 0,33 0,96 0,07
XLII. Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31
XLIII. Aktywa, razem 1 400 651 1 205 847 309 824 261 300
XLIV. Zobowiązania 28 021 32 065 6 198 6 948
XLV. Zobowiązania długoterminowe 6 523 7 072 1 443 1 532
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 498 24 993 4 755 5 416
XLVII. Kapitał własny 1 372 630 1 173 782 303 625 254 352
XLVIII. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 104 19 695
XLIX. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
L. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,21 25,83 6,68 5,60
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,21 25,83 6,68 5,60


Wybrane
pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:


1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6 miesięcy okresu
zakończonego dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,5472 PLN oraz 1EUR = 4,4413 PLN


2_
pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 30 czerwca 2021 roku - 1EUR
= 4,5208 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2020 r.: = 4,6148 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Sprawozdanie-6M-2021_202108111680500847.pdfGK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Sprawozdanie-6M-2021_202108111680500847.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
GK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2021.pdfGK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2021.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności GK Polenergia
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Raport-z-przegladu-6M-2021_202108111680500847.pdfGK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Raport-z-przegladu-6M-2021_202108111680500847.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Polenergia
GK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Oswiadczenie-Zarzadu-6M-2021_202108111680500847.pdfGK/static/att/emitent/2021-08/Polenergia-SA-Oswiadczenie-Zarzadu-6M-2021_202108111680500847.pdf Oświadczenie Zarządu do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Polenergia
Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2021.pdfPolenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2021.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Polenergia S.A.
Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2021.pdfPolenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2021.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Polenergia S.A.
Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2021.pdfPolenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2021.pdf Oświadczenie Zarządu do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego GK Polenergia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-11 Michał Michalski Prezes Zarządu
2021-08-11 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2021-08-11 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2021-08-11 Piotr Maciołek Członek Zarządu
2021-08-11 Jarosław Bogacz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki