103,35 zł
-0,58% -0,60 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Odwrócenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Odwrócenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku przewiduje ujęcie odwrócenia netto części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld PLN.

Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok i może ulec zmianie.

Wskazane wyżej odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 oraz przyjętego w jej ramach, planu średnioterminowego na lata 2019-2022, opartego o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, które stanowią dla Spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów.

Spółka informuje również, że dokona aktualizacji wartości swoich aktywów w Grupie ORLEN Upstream i zaprezentuje wyniki tych prac w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. Spółka oczekuje na raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, niezależna firma. Efekty tych wycen mogą mieć niegotówkowy wpływ na wysokość jednostkowego wyniku netto PKN ORLEN S.A. oraz na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok.

PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany raport za 4 kwartał 2018 roku w dniu 24 stycznia 2019 roku.

Patrz także raport bieżący nr 109/2018 z 20 grudnia 2018 roku oraz raport bieżący nr 108/2018 z 20 grudnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Reversal of a part of historical impairments of assets in consolidated financial statement for 4 quarter 2018.Regulatory announcement no 1/2019 dated 17 January 2019PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that it predicts that net reversal of a part of historical impairments of assets of Unipetrol Group will be included in consolidated financial statement for 4 quarter 2018, in the estimated amount of PLN 0,8 bn.The estimated amount of net reversal will increase ORLEN Capital Group consolidated EBITDA. That amount will be analysed during the audit of the annual financial statement of ORLEN Capital Group for 2018 and may be changed.The net reversal of a part of impairments of assets, mentioned above, is mainly a result of approved on 20 December 2018 the ORLEN Group strategy update for 2019-2022 as well as accepted as its part middle-term Plan for the years 2019-2022, based on updated macro assumptions, that constitutes an indication for the Company to verify recoverable value of its assets, according to IFRS 36.The Company also informs that it will make impairments of its assets in ORLEN Upstream Group and will present the results of this works in the annual unconsolidated financial statement of PKN ORLEN and in consolidated financial statement of ORLEN Capital Group for 2018. The Company is now expecting a report, which is prepared, according to Canadian market standards, by an independent company, and that will allow to estimate the fair value of exploration and extraction of mineral resources in Canada. The effects of that assessments may have a non-cash impact on unconsolidated net result of PKN ORLEN and for ORLEN Capital Group consolidated EBITDA for 2018.PKN ORLEN will publish its consolidated financial statements for 4 quarter 2018 on 24 January 2019.See also: regulatory announcement no 109/2018 dated 20 December 2018, regulatory announcement no 108/2018 dated 20 December 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2019-01-17 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl