Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online TERAZ

Redakcja poleca

Rozliczającym PIT-y kolejny rok z rzędu polecamy sprawdzony, a przy tym darmowy program e-Pity. To proste w obsłudze narzędzie, z którym poradzi sobie każdy podatnik. Co ważne - umożliwia też wysłanie gotowego druku do urzędu skarbowego.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak redaktor naczelna Bankier.pl

PIT a urlop macierzyński - jak rozliczyć podatek?

Jak ma rozliczyć PIT pracownica, która w 2017 roku przebywała na urlopie macierzyńskim? Co wpisać w formularzu, gdy w minionym roku otrzymywała również wynagrodzenie? Jak rozliczyć deklarację w przypadku pracy na etacie, a jak przy własnej działalności gospodarczej?

(YAY Foto)

Urlop macierzyński - co trzeba wiedzieć

Urlop macierzyński to urlop, który przysługuje matce-pracownicy, aby opiekować się nowo narodzonym dzieckiem. Wynosi on 20 tygodni. 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne po narodzinach dziecka. Czas urlopu wydłuża się, jeżeli urodzą się bliźnięta lub wieloraczki. Matka może dzielić urlop macierzyński z ojcem dziecka, pod warunkiem, że wykorzysta ona 14 tygodni urlopu, a pozostałe 6 tygodni wykorzysta ojciec dziecka. Urlop ten jest płatny i zatrudniona pracownica względnie ojciec otrzymuje świadczenie w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (ewentualnie w wysokości 80% w sytuacji, w której zamierzając skorzystać z dalszego urlopu rodzicielskiego, określi, iż chce pobierać świadczenie na tym samym poziomie zarówno podczas urlopu macierzyńskiego, jak i dalszego urlopu rodzicielskiego).

Nie można się zrzec prawa do tego urlopu. Urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka, jeśli z urlopu w wymiarze do 6 tygodni chce się skorzystać przed porodem, należy złożyć pracodawcy stosowny wniosek. Po urlopie macierzyńskim rodzic może korzystać także z dalszego urlopu rodzicielskiego.  

Kobieta zatrudniona na umowę o pracę na czas określony może wykorzystać pełen wymiar urlopu, o ile przypada on całkowicie w czasie trwania umowy. Jeżeli umowa miałaby ulec rozwiązaniu już w trakcie korzystania z urlopu, to matce i tak przysługuje zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ZUS wypłacanym w okresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński otrzyma nie tylko kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale także jeśli pracuje na umowę-zlecenie, o dzieło, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, o ile w dniu urodzenia dziecka była zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek macierzyński należy się pracownicom ubezpieczonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nie tylko tym, które urodziły co najmniej jedno dziecko, ale także tym, które przyjęły na wychowanie dziecko do 7. roku życia i wystąpiły do sądu w celu jego przysposobienia, a jeżeli wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny – do 10. roku życia, jak również gdy przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do 7 r.ż. w ramach rodziny zastępczej, a jeżeli odroczono obowiązek szkolny – do 10 r.ż. (z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej). Zasiłek należy się pracownicy, nawet jeśli straci ona prawo do ubezpieczenia chorobowego po dniu porodu, np. na skutek upływu terminu zawartej umowy o pracę.  

Płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest albo bezpośrednio ZUS, bądź też pracodawca – w przypadku w którym zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, zasiłek będzie wypłacał Zakład, a jeżeli liczba zatrudnionych pracowników przekroczy 20 – płatnikiem zasiłku będzie pracodawca. Już od pierwszego dnia urlopu macierzyńskiego pracownica podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu pobierania zasiłku, a nie stosunku pracy. Podmiot wypłacający zasiłek macierzyński, odpowiada także jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczenia roczne

Zazwyczaj płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłatą zasiłku macierzyńskiego od osób fizycznych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku po zakończeniu roku podatkowego ma on obowiązek wysłać do świadczeniobiorców informację na druku PIT-11A, który zawiera dane o wysokości pobranych i przekazanych na konto US zaliczek na podatek dochodowy, a także o wysokości otrzymanego samego zasiłku.

Jeżeli płatnikiem zaliczki na podatek był pracodawca, to on ma obowiązek sporządzić i przekazać pracownikowi do końca lutego informację na druku PIT-11, które podobnie jak wskazano wyżej, zawiera informacje pozwalające na sporządzenie zeznania rocznego. Ubezpieczeni pobierający zasiłek macierzyński rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie przesłanego przez ZUS druku. Informacje te pozwalają na dokonanie rozliczenia rocznego.

Przychody z zasiłku macierzyński należy zakwalifikować i wykazać w polu „dochody z innych źródeł”, co wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże nie można zapominać o przychodach ze stosunku pracy, które zostały wypłacone w tym samym roku podatkowym, co zasiłek, jeszcze przed urodzeniem dziecka, jeżeli sytuacja taka miała miejsce Przychody te należy rozgraniczyć. Zasiłek macierzyński zalicza się do przychodów z innych źródeł. Oba składniki przychodu – tego ze stosunku pracy i przychodów uzyskiwanych z zasiłku można rozliczyć w jednym rozliczeniu rocznym PIT-37. Wskazane przychody opodatkowane są one na zasadach ogólnych wg dwustopniowej skali podatkowej o progach na poziomie 18 i 32 %.

Także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, która opodatkowana jest ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym bądź kartą podatkową, rozliczają przychód uzyskany z tytułu zasiłku macierzyński na formularzu zeznania rocznego PIT-37.

Osoby, które otrzymywały w danym roku podatkowym jedynie przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego również rozliczają na zeznaniu rocznym PIT-37.

Natomiast w przypadku matek prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, przychody uzyskiwanego z tytułu otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego wykazuje się na deklaracji zeznania rocznego PIT-36 wraz z dochodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

Oba zeznania roczne, tak na druku PIT-36, jak i PIT-37, należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca kwietnia do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego bądź złożyć przy pomocy jednej z dostępnych form elektronicznych.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT 

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.