REKLAMA

PEKABEX: wyniki finansowe

2023-11-23 07:43
publikacja
2023-11-23 07:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3_GK_PEKABEX_Skrocone_skonsolidowane_rozszerzone_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 1 183 212 1 255 535 258 496 267 818
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 89 854 69 724 19 630 14 873
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 77 941 60 892 17 028 12 989
IV. Zysk (strata) netto 61 006 48 649 13 328 10 377
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 60 701 47 845 13 261 10 206
VI. Zysk na akcję (PLN) 2,45 1,93 0,53 0,41
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 2,45 1,93 0,53 0,41
VIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5773 4,6880
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 779) 26 784 (607) 5 713
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 824) (11 455) (3 457) (2 443)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 26 354 19 581 5 757 4 177
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 751 34 911 1 693 7 447
XIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5773 4,6880
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Aktywa 1 496 703 1 340 517 322 871 275 271
XV. Zobowiązania długoterminowe 195 826 205 824 42 244 42 265
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 783 256 671 497 168 965 137 890
XVII. Kapitał własny 517 621 463 196 111 662 95 116
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 494 611 435 348 106 698 89 397
XIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6356 4,8698
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta
Sprawozdanie z wyniku
XX. Przychody ze sprzedaży 17 263 14 271 3 772 3 044
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 646 8 151 2 107 1 739
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 261 9 687 10 107 2 066
XXIII. Zysk (strata) netto 43 688 8 158 9 545 1 740
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 688 8 158 9 545 1 740
XXV. Zysk na akcję (PLN) 1,76 0,33 0,38 0,07
XXVI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,76 0,33 0,38 0,07
XXVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5773 4,6880
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 979) 20 247 (1 962) 4 319
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 296) (2 902) (502) (619)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 870 (27 820) 3 249 (5 934)
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 595 (10 474) 785 (2 234)
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5773 4,6880
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXIII. Aktywa 337 650 269 197 72 839 55 279
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 68 797 76 326 14 841 15 673
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 55 144 23 438 11 896 4 813
XXXVI. Kapitał własny 213 709 169 433 46 102 34 793
XXXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 213 709 169 433 46 102 34 793
XXXVIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6356 4,8698
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro<br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na euro według</font></span>
następujących zasad:<span style="line-height: 107%"><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></font></span><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">1.</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Poszczególne
pozycje aktywów oraz kapitału</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
własnego i zobowiązań na dzień 30 września 2023 roku – według średniego</span><span style="line-height: 107%">
kursu obowiązującego na dzień 29 września 2023 roku – 4,6365
złotych/euro,</span></font><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">2.</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Poszczególne
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na</span>
<span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">dzień
30 września 2022 roku – według średniego kursu obowiązującego na</span>
<span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">dzień
30 września 2022 roku – 4,8698 złotych/euro,</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">3.</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2023 roku – według</span>
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 roku – 4,5773 złotych/euro,<br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">4.</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres</span>
dziewięciu miesięcy 2022 roku - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30
września 2022 roku – 4,6880 złotych/euro.
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3_GK_PEKABEX_Skrócone_skonsolidowane_rozszerzone_sprawozdanie_finansowe.pdfQ3_GK_PEKABEX_Skrócone_skonsolidowane_rozszerzone_sprawozdanie_finansowe.pdf Q3_GK_PEKABEX_Skrócone_skonsolidowane_rozszerzone_sprawozdanie_finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu Robert Jędrzejowski
2023-11-23 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu Przemysław Borek
2023-11-23 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu Tomasz Seremet
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki