PATENTUS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 07:45
publikacja
2019-11-14 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY_III_KWARTAL_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINASOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
I. Przychody netto ze sprzedaży 113 595 93 051 26 404 21 899
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 959 7 715 3 710 1 816
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 908 6 754 3 465 1 590
IV. Zysk (strata) netto 12 334 4 832 2 867 1 137
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12 244 4 766 2 846 1 122
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 90 66 21 16
VII. Całkowity dochód ogółem 12 334 4 832 2 867 1 137
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12 244 4 766 2 846 1 122
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym 90 66 21 16
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,60 3,06 0,84 0,72
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) 0,42 0,16 0,10 0,04
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 285) (4 337) (764) (1 021)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 787) (945) (415) (222)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 258) 5 533 (757) 1 302
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (8 330) 251 (1 936) 59
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3022 4,2491
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
XVIII. Aktywa trwałe 83 717 90 773 19 141 21 251
XIX. Aktywa obrotowe 128 061 80 228 29 280 18 783
XX. Aktywa razem 211 778 171 001 48 422 40 034
XXI. Zobowiązania długoterminowe 24 433 30 019 5 586 7 028
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 80 166 49 993 18 330 11 704
XXIII. Kapitał własny 107 179 90 989 24 506 21 302
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 936 844 214 198
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 698 2 763
XXVI. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 936 844 214 198
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,3736 4,2714
WYBRANE DANE FINASOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży 112 651 91 168 26 185 21 456
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 320 7 205 3 561 1 696
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 306 6 288 3 325 1 480
XXXI. Zysk (strata) netto 11 812 4 451 2 746 1 048
XXXII. Całkowity dochód ogółem 11 812 4 451 2 746 1 048
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,58 3,04 0,83 0,61
XXXV. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR ) 0,40 0,15 0,04 0,04
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 402) (4 928) (791) (1 160)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 771) (767) (412) (181)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 148) 6 143 (732) 1 446
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (8 321) 448 (1 934) 105
XL. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3022 4,2491
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
XLI. Aktywa trwałe 81 709 88 581 18 682 20 738
XLII. Aktywa obrotowe 126 817 78 596 28 996 18 401
XLIII. Aktywa razem 208 526 167 177 47 678 39 139
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 23 573 29 218 5 390 6 840
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 79 471 48 134 18 171 11 269
XLVI. Kapitał własny 105 482 89 825 24 118 21 029
XLVII. Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 698 2 763
XLVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,3736 4,2714


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone wedgług
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień okresu: 30.09.2019r. - 4,3736 PLN; 30.09.2018r. - 4,2714
PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów opłoszonych prze Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym - III kwartał 2019 roku - 4,3022 PLN; III kwartał 2018
roku - 4,2491PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2019.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2019.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTAŁNY III KWARTAŁ 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki