REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Obowiązki podatkowe i urzędowe w listopadzie 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-11-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-11-01 06:00
Obowiązki podatkowe i urzędowe w listopadzie 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i urzędowe w listopadzie 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Pra Chid / / Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnieniu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w listopadzie 2021 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Wymiar czasu pracy w listopadzie 2021 r.

W listopadzie 2021 r. występują 2 święta (1 i 11 listopada), które obniżają wymiar czasu pracy. Liczba dni kalendarzowych w listopadzie 2021 r. wynosi 30 dni, zatem wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

176 h - 16 h (za 1 i 11 listopada 2021 r.) = 160 h

(4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5.11.2021 r. (piątek)

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.11.2021 (środa)

Do 10 listopada 2021 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

 1. na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;
 2. na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Wysokość składek ZUS za październik 2021 r. dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie:

 • Wysokość składek ZUS (ze składką na ubezpieczenie chorobowe): 1457,49 zł
 • Wysokość składki ZUS (bez składki na ubezpieczenie chorobowe): 1380,18 zł

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w listopadzie

W listopadzie 2021 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego. Od 1 dnia tego miesiąca obowiązuje także nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur.

Promocja dla czytelników Bankier.pl

Dzięki współpracy Finax z portalem Bankier.pl przygotowaliśmy promocję dla czytelników. Każdy czytelnik może otrzymać dwie zniżki:

 1. Zniżkę polegającą na darmowym zarządzaniu kwotą 1000 EUR przez rok.
 2. Zwolnienie z pobierania prowizji manipulacyjnej za niskie wpłaty (czyli te poniżej kwoty 1000 EUR) na zawsze na wszystkich kontach (można ich otworzyć wiele w ramach jednego rachunku), które otworzy w Finax w okresie promocji.

Aby skorzystać z promocji (zniżek), w okresie od 25 października do 7 listopada (okres promocji) należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknąć w link Bankier.pl prowadzący do strony internetowej Finax.
 2. Przejść w ten sposób  na stronę internetową Finax i otworzyć rachunek.
 3. Wpłacić na rachunek Finax pierwszy depozyt (wystarczy 100 zł).

5.11.2021 (piątek)

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

8.11.2021 (listopad)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

10.11.2021 (środa)

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2021 r.

22.11.2021 (poniedziałek)

W poniedziałek przedsiębiorcom kończy się czas na spełnienie kilku ważnych obowiązków względem skarbówki. Muszą oni dokonać:

 • wpłaty za październik 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • wpłaty za październik 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
 • wpłaty za październik 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2021 r.

25.11.2021 (czwartek)

Czwartek również będzie pracowitym dniem. Prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o:

 • wpłacie podatku VAT za październik 2021 r.,
 • złożeniu deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2021 r.,
 • przesłaniu pliku JPK_V7M za październik 2021 r.,
 • przesłaniu pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna),
 • wpłacie podatku akcyzowego za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
 • przesłaniu informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.,
 • złożeniu deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2021 r.,
 • rozliczeniu podatku cukrowego należnego za październik 2021 r.,
 • rozliczeniu podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2021 r.

Pozostałe obowiązki

15.11.2021 (poniedziałek)

Tego dnia należy wykonać:

 • wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2021 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłatę IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
 • wpłatę do PPK za październik 2021 r.

22.11.2021 (poniedziałek)

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

25.11.2021 (czwartek)

Należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.

30.11.2021 r. (wtorek)

W ostatni dzień miesiąca należy pamiętać o:

 • ustaleniu płatników zasiłków za 2022 r.,
 • oświadczeniu wyboru lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składanym przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
 • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane przekazać do PEFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podatek liniowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki