REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-05 17:32
publikacja
2020-11-05 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 643 895 551 609 144 956 128 028
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 123 538 107 138 27 811 24 867
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 895 4 802 1 552 1 115
IV. Zysk (strata) brutto 5 933 5 486 1 336 1 273
V. Zysk (strata) netto 9 601 2 330 2 161 541
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 477 -74 735 -6 733 -17 088
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 543 -11 477 -1 004 -2 624
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 949 38 656 1 756 8 838
IX. Przepływy pieniężne netto razem -27 071 -47 556 -5 980 -10 873
X. Aktywa razem 446 816 417 539 98 705 95 468
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243 249 263 304 53 735 60 203
XII. Zobowiązania długoterminowe 7 406 13 016 1 636 2 976
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 235 843 250 288 52 099 57 227
XIV. Kapitał własny 203 567 154 235 44 969 35 265
XV. Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 079 3 186
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 0,17 0,16 0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 0,17 0,16 0,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,61 11,07 3,23 2,53
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,61 11,07 3,23 2,53


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych:


– 4,4420 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca dla III kwartału 2020 roku.


– 4,3085– kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca dla III kwartału 2019 roku,


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


– 4,5268 – kurs NBP z dnia 30 września 2020 roku,


– 4,3736 – kurs NBP z dnia 30 września 2019 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3q2020.pdf3q2020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2020-11-05 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2020-11-05 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2020-11-05 Ernest Pujszo Członek Zarządu
2020-11-05 Wojciech Topolewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki