REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2021-09-20 07:31
publikacja
2021-09-20 07:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_Odlewnie_Polskie_30062021-sig-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_polr_spraw_finans-sig-sig-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polroczne__sprawozdanie_z_dzialalnosci-sig-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_Dodatkowa_30.06.2021r.-sig-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 043 79 651 22 001 17 934
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 776 10 708 2 370 2 411
III. Zysk (strata) brutto 10 624 11 401 2 336 2 567
IV. Zysk (strata) netto 8 473 9 120 1 863 2 053
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 946 5 593 3 067 1 259
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 454 -2 966 -1 199 -668
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 299 -2 376 66 -535
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 791 251 1 933 57
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 155 112 158 28 569 25 114
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 311 26 202 9 359 5 867
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 182 14 734 7 119 3 299
XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 844 85 956 19 210 19 247
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 164 30 996 6 672 6 940
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 109 621 19 654 121 20 109 621 19 654 121
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,66 0,87 0,14 0,19
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,66 0,87 0,14 0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,32 4,33 0,96 0,97
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,32 4,33 0,96 0,97
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,25 0,05 0,25 0,05


W pierwszym półroczu 2021 r. nastąpiło
obniżenie wysokości kapitału zakładowego spowodowane umorzeniem 554 500
szt. akcji.Na 30.06.2021 r.
kapitał zakładowy składa się 20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej
1,50 zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą przyjęto średnioważoną liczę akcji wynoszącą 20 054 711 szt.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu Odlewnie Polskie_30062021-sig-sig.pdfRaport z przeglądu Odlewnie Polskie_30062021-sig-sig.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_polr_spraw_finans-sig-sig-sig.pdfOswiadczenie_o_rzetelnosci_polr_spraw_finans-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-09-17 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-09-17 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
2021-09-17 Adriana Kozieł Główna Księgowa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Polroczne _sprawozdanie_z_dzialalnosci-sig-sig-sig-sig.pdfPolroczne _sprawozdanie_z_dzialalnosci-sig-sig-sig-sig.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 51 839 51 022 52 909
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 381 153 232
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 237 49 897 51 433
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 221 972 1 244
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 221 972 1 244
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 77 316 59 501 58 492
1. Zapasy 17 980 16 394 14 531
2. Należności krótkoterminowe 28 441 21 738 23 557
2.1. Od jednostek powiązanych 1 19 93
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 28 440 21 719 23 464
3. Inwestycje krótkoterminowe 29 740 21 021 19 366
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 740 21 021 19 366
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 740 21 021 19 366
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 155 348 1 038
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 416 757
A k t y w a r a z e m 129 155 110 939 112 158
PASYWA
I. Kapitał własny 86 844 84 717 85 956
1. Kapitał zakładowy 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 44 306 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 11 -37 -30
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 890 3 890 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18 836
6. Zysk (strata) netto 8 473 13 869 9 120
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 311 26 222 26 202
1. Rezerwy na zobowiązania 6 515 5 570 6 888
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 272 1 242 1 269
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 889 3 963 5 144
a) długoterminowa 2 691 2 626 2 796
b) krótkoterminowa 2 198 1 337 2 348
1.3. Pozostałe rezerwy 354 365 475
długoterminowe
a) krótkoterminowe 354 365 475
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Zobowiązania krótkoterminowe 32 182 17 281 14 734
2.1. Wobec jednostek powiązanych 222 18 104
2.2. Wobec pozostałych jednostek 31 516 17 263 14 298
2.3. Fundusze specjalne 444 332
3. Rozliczenia międzyokresowe 3 614 3 371 4 580
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 614 3 371 4 580
a) długoterminowe 1 545 1 943 2 368
b) krótkoterminowe 2 069 1 428 2 212
P a s y w a r a z e m 129 155 110 939 112 158
Wartość księgowa 86 844 84 301 85 199
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621 19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,32 4,19 4,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621 19 654 121
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,32 4,19 4,33
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
1. Należności warunkowe 3 471 4 175 4 541
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 3 471 4 175 4 541
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 3 471 4 175 4 541
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 35 428 35 397 43 319
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 35 428 35 397 43 319
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 055
- Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 8 173 10 197 18 119
- Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe 25 200 25 200 25 200
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 38 899 39 572 47 860

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 100 043 79 651
- od jednostek powiązanych 105 142
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99 161 79 292
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 882 359
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 637 62 008
- jednostkom powiązanym 115 123
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 933 61 783
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 704 225
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 406 17 643
IV. Koszty sprzedaży 2 137 2 008
V. Koszty ogólnego zarządu 5 086 5 848
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 183 9 787
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 201 2 348
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28
2. Dotacje 901 1 838
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 170
4. Inne przychody operacyjne 274 312
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 608 1 427
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 482 727
3. Inne koszty operacyjne 96 700
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 776 10 708
X. Przychody finansowe 19 738
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 19 737
XI. Koszty finansowe 171 45
1. Odsetki w tym: 14 45
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 155
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 10 624 11 401
XIII. Podatek dochodowy 2 151 2 281
a) część bieżąca 2 370 2 241
b) część odroczona -219 40
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 8 473 9 120
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 221 17 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 054 711 19 654 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,66 0,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 717 76 896 76 896
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 717 76 896 79 896
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -832
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 832
- umorzenia akcji (udziałów) 832
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 35 999 26 250 26 250
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 307 9 749
a) zwiększenia (z tytułu) 9 749
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej 416
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 891 9 610
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 306 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -37 30 30
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 48 -67 -60
a) zwiększenia (z tytułu) 48
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 48
b) zmniejszenia (z tytułu) 67 60
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 67 60
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 -37 -30
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 890 784 784
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106
a) zwiększenia (z tytułu) 4 060
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 960
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100
b) zmniejszenia (z tytułu) 954
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 890 3 890 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 869 18 836 18 836
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 13 869 18 836
- przeznaczenia na kapitał zapasowy 7 891 9 610
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy 4 060
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 028 5 027
- z podziału zusku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 950
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836
6. Wynik netto 8 473 13 869 9 120
a) zysk netto 8 473 13 869 9 120
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 844 84 717 85 956
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 844 84 717 85 956

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 8 473 9 120
II. Korekty razem 5 473 -3 527
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 113 5 354
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 43
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 30 -28
5. Zmiana stanu rezerw 945 307
6. Zmiana stanu zapasów -1 587 91
7. Zmiana stanu należności -6 702 -3 751
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 665 -3 378
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -401 -488
10. Inne korekty -671 -1 677
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 946 5 593
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 5 454 2 994
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 454 2 994
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 454 -2 966
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 308 1 075
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 308 1 075
II. Wydatki 9 3 451
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 408
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 9 43
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 299 -2 376
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 791 251
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 718 251
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -73
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 948 19 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 739 19 366
- o ograniczonej możliwości dysponowania 415 412


Na kwotę innych korekt wykazaną w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają sie:-
rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości (-)719 tys. zł-
różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech (+)48 tys. zł


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_Dodatkowa_30.06.2021r.-sig-sig-sig-sig.pdfInformacja_Dodatkowa_30.06.2021r.-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki