REKLAMA

O co chodzi w split payment?

2018-08-31 06:00
publikacja
2018-08-31 06:00

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, obowiązuje od 1 lipca br. W dalszym ciągu jednak budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani wdrożeniem tej formy płatności.

Split payment został wprowadzony głównie po to, by przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Ma za zadanie ochronę przed wyłudzeniami VAT-u, a tym samym zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jest to nic innego, jak uszczelnienie systemu podatkowego, które polega na podziale kwoty brutto na dwa strumienie. Oznacza to, że płatność elektroniczna regulowana przez kupującego jest rozliczana na konto sprzedawcy, natomiast kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy  tzw. rachunek VAT.

O co chodzi w split payment?

Jak się jednak okazuje, nastroje przedsiębiorców, którzy mieli obawy przed wejściem w życie split payment, w dalszym ciągu się nie poprawiły. – Wprowadzenie przepisów łączy się zarówno z niepokojem, jak i z niechęcią. Przedsiębiorcom nie podoba się skomplikowana procedura zwrotu podatku umieszczonego na koncie VAT. Niejasne regulacje wzbudzają frustrację, przedsiębiorcy pytają księgowych, „kto ma na tym zarobić” i dlaczego zawsze muszą stawiać czoła nowym, niejasnym przepisom. Podatnicy najbardziej obawiają się zablokowania pieniędzy na koncie, a co za tym idzie – utraty płynności finansowej własnej firmy – informuje Barbara Konofalska-Tomczyk, manager zespołu księgowego Tax Care.

Firmy nie chcą split payment

Na przełomie czerwca i lipca br. firma doradcza EY przeprowadziła badanie „Split payment oczami przedsiębiorców”, z którego wynika, że wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności zostało przyjęte przez polski rynek z dużym dystansem. Okazuje się, że ponad 2/3 respondentów nie ocenia tego instrumentu korzystnie – split payment jest postrzegany jako ograniczenie, dodatkowa bariera i niepotrzebne utrudnienie. Ponadto aż 70 proc. respondentów nie jest zainteresowanych wdrożeniem tej formy płatności w swoich firmach. Ponad. 85 proc podatników nie przewiduje również, że dzięki wykorzystaniu split payment szybciej otrzyma zwrot podatku, a łącznie 75 proc. obawia się zamrożenia środków finansowych na koncie VAT.

Negatywne odczucia nie są jednak związane z brakiem przygotowania przedsiębiorców do nowych przepisów. Ponad połowa respondentów jest przekonana, że ich firma jest przygotowania do split payment pod kątem funkcji systemu księgowego czy przeszkolenia własnego personelu.

Wciąż wiele niejasności

Mimo że split payment obowiązuje już od niemal dwóch miesięcy, a przed jego wprowadzeniem Ministerstwo Finansów prowadziło liczne kampanie informacyjne, w dalszym ciągu przedsiębiorcy mają wiele pytań odnośnie do jego funkcjonowania czy zasadności wprowadzenia.

Do resortu napływają liczne zapytania od przedsiębiorców, których nurtuje kwestia warunków i możliwości płacenia w MPP (split payment) kilku faktur jednocześnie, pytają, na czym polega dobrowolność korzystania z mechanizmu i czy można odmówić przyjęcia zapłaty w tej formie. Jak wskazuje Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów, to nie jedyne problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Duża liczba zapytań dotyczy korzystania z rachunku VAT, m.in. w jakiej sytuacji pieniądze na nim się znajdujące mogą być zablokowane.

– Przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości związanych z funkcjonowaniem samego konta VAT. Nie dla wszystkich jest oczywiste, w jaki sposób dokonywać z niego płatności. Głównie nie wiedzą oni, jak zrobić przelew z wykorzystaniem split payment. Zastanawiają się także, czy z konta VAT można wypłacić pieniądze. Większość przedsiębiorców miała również problemy z wystawieniem faktury z podzieloną płatnością. Niejasna w nowym przepisie jest również zasadność wprowadzenia split payment – potwierdza Barbara Konofalska-Tomczyk, manager zespołu księgowego Tax Care.

Jednak jak podkreśla Barbara Konofalska-Tomczyk, najwięcej niejasności, jakie zgłaszają klienci Tax Care, dotyczy: konieczności zakładania konta firmowego, gdzie należy się zgłosić w celu skorzystania ze split payment bądź poinformowania o braku takiej chęci. Klienci pytają również o kary za brak stosowania mechanizmu oraz o takie podstawy, jak czym jest MPP, jak działa i na czym polega.

W związku z licznymi niejasnościami, jakie nurtują przedsiębiorców, poniżej wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia z obszaru split payment.

Co to jest split payment i jak wygląda procedura płatności?

Split payment jest to podzielona płatność na dwa docelowe rachunki. Oznacza to, że nabywca wysyła przelew, który z automatu rozdysponowany jest równocześnie na dwa rachunki sprzedawcy – kwota podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT, a na rachunku podstawowym księgowana jest kwota podstawowa netto. W ten sposób Ministerstwo chce walczyć z nieuczciwymi podatnikami i zapobiegać wyłudzeniom VAT-u.

Przy czym należy podkreślić, że na chwilę obecną MPP jest dobrowolne. Natomiast stroną decydującą o jego stosowaniu jest nabywca – podatnik VAT. Przy czym sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń, co wynika z zasady swobody umów. Kontrahenci sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Dodatkowo nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy.

Przy czym mechanizm stosowany jest wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w PLN na rzecz innych podatników VAT. Natomiast środki na rachunku VAT wykorzystywane są do zapłaty VAT-u w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym.

Na czym polega dobrowolność MMP?

Na chwilę obecną stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. To przedsiębiorca decyduje, czy zapłaci fakturę z zastosowaniem MPP, komu oraz w jakiej części. Oznacza to, że split payment można stosować w sposób wybiórczy.

Z mechanizmu może skorzystać każdy przedsiębiorca - bez względu na wielkość prowadzonej firmy. Natomiast spod nowych przepisów są wyłączeni:

  • konsumenci (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorcy objęci mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe.

Należy pamiętać, że płatność z wykorzystaniem MPP jest możliwa wyłącznie dla posiadaczy rachunków firmowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków banki i SKOK-i prowadzą rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony na rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności. Ustanowienie takiego rachunku jest niezależne od tego, czy podatnik będzie chciał z podzielonej płatności korzystać, co jest konsekwencją dobrowolności stosowania tej metody. Zarówno otwarcie, jak i prowadzenie takiego rachunku, jest bezpłatne.

W związku z czym w przypadku nabycia towaru i dokonania przelewu w podzielonej płatności na rachunek kontrahenta, który posiada wyłącznie konto typu ROR nie zostanie zrealizowany – przelew zostanie odrzucony. Rachunek VAT instytucje finansowe otwierają i utrzymują obligatoryjnie.

Jak wykonać przelew w mechanizmie split payment?

Od 1 lipca br. przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z mechanizmu MPP, jak dotychczas wykonują wyłącznie jeden przelew, tzw. komunikat przelewu, który udostępniają banki lub SKOK-i. Wskazuje się w nim kwotę VAT, kwotę sprzedaży brutto, numer faktury i NIP dostawcy. Po zastosowaniu komunikatu przelewu instytucja finansowa podzieli płatność i przekaże wskazaną w nim kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy, a pozostałą kwotę na rachunek standardowy.

O co chodzi w split payment? / YAY Foto

Mechanizm split payment umożliwia dodatkowo opłacenie poszczególnych pozycji z faktury. Oznacza to, że można zapłacić zarówno całość należności, jak i dowolną jej część, co pozostaje decyzją nabywcy. Bank nie weryfikuje wysokości kwot czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury.

Przy okazji należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca nie ma możliwości dokonywania zbiorczych przelewów w podzielonej płatności. Każdą z faktur należy uregulować osobno, dzięki czemu urząd skarbowy będzie mógł połączyć kwotę VAT z konkretną fakturą.

Pierwsza płatność w mechanizmie, kiedy na rachunku VAT nie ma środków lub są w niewystarczającej wysokości, odbywa się w następujący sposób: jeśli na rachunku VAT nie ma środków, instytucja finansowa (bank/SKOK) pobiera całą kwotę z rachunku standardowego. Jeśli natomiast na rachunku VAT jest niewystarczająca wysokość środków na pokrycie należności, bank w całości pobiera środki z rachunku VAT, a brakującą część pobiera z rachunku standardowego. Zawsze jednak w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT z rachunku VAT.

Ograniczony dostęp do VAT

Mimo że dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony, należy pamiętać, że przez okres ich zamrożenia są własnością przedsiębiorcy. Oznacza to, że organy podatkowe nie dysponują nimi, a jedynie sprawują nadzór nad ich uwolnieniem. Przedsiębiorcy mogą jednak korzystać z nich wyłącznie w dwóch przypadkach:, tj.:

  • przy płaceniu za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na rachunku VAT na rachunek VAT kontrahenta
  • bądź przy regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy korzysta się z MPP, czy też nie.

Dodatkowo projektodawca przewidział uprawnienie podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu zgromadzonych na jego rachunku VAT środków na rachunek rozliczeniowy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Ten natomiast ma 60 dni na podjęcie decyzji. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada zaległości w VAT lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Jeśli natomiast po weryfikacji podatnika urząd wyda zgodę na przekazanie środków z VAT, bank lub SKOK niezwłocznie przekaże na rachunek rozliczeniowy podatnika środki w wysokości określonej w postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Koniec z solidarną odpowiedzialnością

Schemat mechanizmu podzielonej płatności został tak skonstruowany, żeby zwalniać przedsiębiorców z przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w części dotyczącej podatku VAT wykazanego w fakturze – zapłaconego w MPP.

Dodatkowo stosowane jest wobec przedsiębiorców rozliczających się poprzez MPP domniemanie dochowania należytej staranności. Oznacza to, że jeśli powstanie wątpliwość co do okoliczności przeprowadzonej transakcji nabycia towaru, istnieje większe prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują prawo do obniżenia naliczonego podatku.

Ponadto Ministerstwo Finansów wprowadziło inne zachęty do dokonywania wcześniejszej płatności VAT ze środków na rachunku VAT. Mianowicie wprowadzono nowy typ zwrotu różnicy podatku, czyli zwrotu na rachunek VAT. Różnica podatku będzie zwracana w przyspieszonym terminie do 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Dodatkowo do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT, nie stosuje się też podwyższonych odsetek oraz jeśli sprzedawca uiści podatek należny z rachunku VAT przed terminem jego zapłaty, będzie mógł uregulować mniejszą kwotę (obliczaną na podstawie wzoru określonego w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT).

Jednak jak pokazuje raport firmy EY oraz liczne zapytania kierowane do resortu czy firm księgowych, przedsiębiorcy nie zamierzają dobrowolnie korzystać z mechanizmu MPP. Split payment jest głównie narzędziem walki z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi. Natomiast przeciętny przedsiębiorca widzi w nim jedynie kolejne utrudnienie wprowadzone przez rząd w prowadzeniu biznesu. Wygląda na to, że resort musi wymyślić dodatkowe zachęty, które skłonią szerszą liczbę odbiorców do rozliczania się na zasadach mechanizmu MPP, chyba że szybciej zostanie zniesiona zasada dobrowolności płacenia w tej formie.

Katarzyna Rostkowska 

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (8)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
zenonn
Wyłudzenia VAT nie są możliwie bez wsparcia funkcjonariuszy państwowych.
Split payment pokazuje jak niewydolne jest teoretyczne państwo.
Nawet polskikej nazwy nei promuje sie natuszajac ustwę o jezyku
Politycy nie znaja prawa nie stosuja go
Polityków za kazde przewinienie nalezy karac najwyzszym wymiarem kary,
Wyłudzenia VAT nie są możliwie bez wsparcia funkcjonariuszy państwowych.
Split payment pokazuje jak niewydolne jest teoretyczne państwo.
Nawet polskikej nazwy nei promuje sie natuszajac ustwę o jezyku
Politycy nie znaja prawa nie stosuja go
Polityków za kazde przewinienie nalezy karac najwyzszym wymiarem kary, maja dawać przykład.
Każdego celebrytę co użyje słowa split pajment należy ukarać grzywną tak za samo jak za polskie obozy.
Wprowadzono obce rozwiązanie, które utrudnia życie, a niczego nie rozwiązuje.
Karze się drobnych, zamiast zabijać mocodawców na ich koszt.
Politycy bredzisławy nie zająkną sie sczerząc kły w telewizorze opowiadaniem o swojej cudowności i dbałości o lud
Głosuj znowu niebawem na oszustów
Fuj.
wektorwg
Teraz VAT będzie można ukraść jeszcze łatwiej. Dobrej pory był to zwrot po wieluniontrolach teraz będzie przeksięgowanie z jednego rachunku na drugi. Brawo wy
antydonald
SP jest OK!!! .... wreszcie skończą się przekręty duzych i małych .... ma jedną małą wadę - kasa na VATcie jest nieoprocentowana w żadnym banku ... ale to bank ma dostęp do tej kasy i TYLKO bank.... a ponieważ zwłoka w VATcie jest obłozona odsetkami uczciwie byłoby aby i kasa na rachunku VAT miała przynajmniej 3 % SP jest OK!!! .... wreszcie skończą się przekręty duzych i małych .... ma jedną małą wadę - kasa na VATcie jest nieoprocentowana w żadnym banku ... ale to bank ma dostęp do tej kasy i TYLKO bank.... a ponieważ zwłoka w VATcie jest obłozona odsetkami uczciwie byłoby aby i kasa na rachunku VAT miała przynajmniej 3 % w skali roku, wówczas banki nie miałby tak łatwych pieniedzy i kredytowania ich zabaw przez 60-25 dni....to należy poprawić bo inaczej ludzie wkurzą sie na PIS ... szczególnie male firmy, których płynność czasami zależy od swobodnego dostępu do VAT, który przypomnę jest podatkiem na Państwo !!! .... nie masz start - płacisz Państwu, a nie kombinujesz jak tusk, rostkowski, gersdorf i inni absolwenci ,,akademii sowy i przyjaciele''!!!
marcin321
Aż strach pomyśleć co następnego wymyślą.
antydonald
ciociu tuska nie masz pojecia o tym co ,,czytałeś''
marcin321 odpowiada antydonald
Nie mówię tutaj o obecnej partii rządzącej a ogólnie o biurokracji dla firm (czyli m.in. dla mnie). Wszędzie widzisz ataki polityczne co nawet potwierdza Twój nick. Siedź dalej na 500+

Powiązane: Split payment - podzielona płatność

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki