REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2022-05-24 07:26
publikacja
2022-05-24 07:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QS_1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 300 935 210 241 64 756 45 983
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 619 19 607 4 652 4 288
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 777 3 601 1 673 788
IV. Zysk (strata) brutto 4 618 3 122 994 683
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 582 2 020 340 442
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 1 582 2 020 340 442
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 676 1 408 145 308
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 906 612 195 134
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -80 289 -152 -17 277 -33
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 949 -2 227 -1 280 -487
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 992 -74 080 213 -16 203
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 155 515 106 830 33 426 23 227
XIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 922 340 922 151 198 246 200 494
XVI. Zobowiązania długoterminowe 154 717 100 406 33 255 21 830
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 685 310 741 034 147 299 161 115
XVIII. Zobowiązania razem 840 027 841 440 180 554 182 946
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 59 036 58 340 12 689 12 684
XX. Kapitał własny ogółem 82 313 80 711 17 692 17 548
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 629 9 741
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 676 1 408 145 308
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QS 1_2022.pdfQS 1_2022.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za okres 01.01.2022 r.- 31.03.2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2022-05-24 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki