REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-09-21 07:35
publikacja
2021-09-21 07:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_MW_S.A._M02838_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_GK_MW_ZA_I_POLROCZE_2021_JS_jc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GK_MW_ZA_I_POLROCZE_2021_JS_jc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 556 269 671 675 122 332 151 234
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 56 183 45 950 12 356 10 346
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 235 13 974 4 450 3 146
IV. Zysk (strata) brutto 24 712 1 652 5 435 372
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 450 683 3 838 154
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 17 450 683 3 838 154
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 12 169 -603 2 676 -136
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 5 281 1 286 1 161 290
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 080 -86 050 8 814 -19 375
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 060 1 532 -893 345
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 267 -72 960 -16 552 -16 428
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 144 042 116 205 31 862 26 020
XIV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 12 169 -603 2 676 -136
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,61 -0,03 0,13 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,61 -0,03 0,13 -0,01
XVIII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIX. Aktywa razem 947 747 963 164 209 641 208 712
XX. Zobowiązania długoterminowe 126 351 112 268 27 949 24 328
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 747 724 794 633 165 396 172 192
XXII. Zobowiązania razem 874 075 906 901 193 345 196 520
XXIII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 55 732 43 091 12 328 9 338
XXIV. Kapitał własny ogółem 73 672 56 263 16 296 12 192
XXV. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 910 9 708
XXVI. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK MW S.A._M02838_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdfGK MW S.A._M02838_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
RAPORT GK MW ZA I PÓŁROCZE 2021_JS_jc.pdfRAPORT GK MW ZA I PÓŁROCZE 2021_JS_jc.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK MW ZA I PÓŁROCZE 2021_JS_jc.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK MW ZA I PÓŁROCZE 2021_JS_jc.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2021-09-21 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2021-09-21 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-09-21 Jacek Szymanek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki